14 mars 2022
Uppleva & göra

Dialogsamtal med föreningar – Hur ska framtidens stöd och bidrag för civilsamhället se ut?

I slutet av februari hölls ett antal dialogsamtal med totalt 32 olika organisationer för att diskutera deras syn på kommunens bidrag och stöd till deras verksamheter.

dialogsamtal med studieförbund

Kennert Orlenius samtalar med en grupp från studieförbund

Kennert Orlenius är professor emeritus i pedagogik och är anlitad av Falköpings kommun för att utreda hur framtidens former för stöd och bidrag till civilsamhället skulle kunna se ut. Under några dagar i februari träffade Kennert företrädare från föreningar, studieförbund och en grupp aktiva ungdomar för att samtala kring samarbetet mellan föreningarna och kommunen.

Samtalen genomfördes i så kallade fokusgrupper vid åtta olika tillfällen, 4-7 personer vid varje tillfälle. Syftet har varit att ta reda på deltagarnas erfarenheter och synpunkter på kommunens bidrag och stöd för den verksamhet som de bedriver.

Resultaten av samtalen hittills

Många föreningar tampas med liknande utmaningar, några som kom upp under samtalen var svårigheten att tillsätta en kassör, brist på tillgång till lokaler, hyreskostnader och svårigheter att rekrytera nya medlemmar.

Samtalen har varit mycket konstruktiva och lyft fram både problem, utmaningar och möjligheter för utveckling. Flera uttrycker sig positivt om relationen samt stöd och bidrag från kommunen men det finns också flera kritiska synpunkter, bland annat om den totala tilldelningen av medel och fördelningen samt en del oklarheter, berättar Kennert.

Vill din förening också vara med?

Det finns möjlighet även för andra föreningar att komma med synpunkter och hittar du kontaktuppgifter längst ner på sidan. Utredningsarbetet fortsätter under våren 2022 och den slutgiltiga rapporten kommer under senare delen av året.