Unga tar ordet

Unga tar ordet jobbar för att öka ungas delaktighet och inflytande i kommunen, så att Falköping ska bli en ännu bättre plats för unga att bo och leva på! Unga har kompetens och kunskap som samhället måste ta vara på!

Ungdomar på muralmålning i Falköping

Unga tar ordet skapades 2016 efter att en LUPP-enkät (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) genomförts. Enkäten visade att över hälften av Falköpings unga vill vara med och påverka i kommunen, men bara ungefär en fjärdedel trodde sig ha möjlighet att föra fram sina åsikter. Många visste inte heller hur de kan påverka.

LUPP görs var tredje år och innehåller viktig kunskap om unga - som också krävs för att arbeta med frågor som rör unga. Förutom enkäten så görs återkoppling och kompletterande frågor ställs till alla som deltagit i enkäten, svaren analyseras tillsammans med unga och unga är med och sätter ihop en handlingsplan med prioriterade områden. På den grunden så arbetar vi för att driva de frågor som är mest angelägna för unga i Falköping idag.

Unga tar ordet