Trafiksäkerhetsarbete

Vägskyltar

Ansvaret för trafiksäkerheten är ett delat ansvar mellan trafikanterna och de som har en direkt påverkan på vägmiljöns utformning och funktion, det vill säga kommunen och Trafikverket. Ett antal åtgärder görs varje år för att höja trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna.

Kommunen kartlägger skolvägar tillsammans med elever, föräldrar och skolpersonal, samt mäter trafikmängder och hastigheter på gator och ser över olycksstatistik, bland mycket annat.

Åtgärder för sänkta hastigheter

De platser som upplevs som trafikfarliga, och där många oskyddade trafikanter korsar gator, åtgärdars för att bilisterna ska sänka hastigheten. Dett gör till exempel med vägbulor, refuger, avsmalningar, med mera. Gång- och cykelnätet byggs kontinuerligt ut och belysningen vid övergångställen förbättras.

Har du synpunkter på dessa åtgärder eller vill tipsa om trafikfarliga platser är du välkommen att höra av dig. Tekniska nämnden ansvarar för trafiksäkerhetsarbetet i kommunen.

Jobbar förebyggande mot trafikolyckor

Trafiksäkerhetsrådet, som består av representanter för kommunens förvaltningar, polismyndigheter och NTF, utgör en viktig del i det förebyggande arbetet mot trafikolyckor. Ett annat viktigt forum är Folkhälsorådet.