Hastighetsplan

Skyltar med 30 km/h

Systemet för hastighetsgränser i Sverige möjliggör hastighetsgränser i steg om 10 km/h, från 30 upp till 120 km/h. Tanken är att vägar och gator ska kunna användas effektivare och att det ska bli en tydligare koppling mellan vägens utformning och hastighetsgränsen.

Hastigheten gör skillnad

Kommunen har en hastighetsplan för Falköpings, Flobys och Stenstorps tätort. Planen har tagits fram med hjälp av metoden "Rätt fart i staden" som innebär att man tar hänsyn till stadens karaktär, trafiksäkerhet, trygghet, tillgänglighet samt trafikens miljö- och hälsopåverkan.

Med utgångspunkt från hastighetsplanen ska hastigheten på gator och vägar i övriga mindre tätorter i kommunen ses över tillsammans med Trafikverket.