Blomlådor

Blomlådor

I villaområden där det inte alltid är aktuellt med fasta farthinder kan de boende ansöka om tillstånd för att ställa ut planterade blomlådor.

Utplacering av blomlådor som farthinder

För att dämpa hastigheten på villagator finns möjlighet att få tillstånd att placera ut blomlådor som farthinder. För att inte blomlådorna ska orsaka irritation bland andra boende utmed gatan är det viktigt att alla är överens. Tänk på att det är absolut förbjudet att parkera bilar, släpvagnar eller andra fordon mellan lådorna samt tio meter före eller efter dem med tanke på parkerings-möjligheter i området. Det har förekommit att lådorna blivit en spännande lekplats för barnen. Ta därför in detta i beaktande vid beslut om att skicka in en ansökan till kommunen så att inte trafikfarliga situationer uppstår. Blomlådorna ska vara ett positivt inslag på bostadsgatorna och det krävs att blommorna i lådan syns och att de inte tillåts vissna.

Tillståndets giltighet

Ett tillstånd för att få placera ut blomlådor gäller en säsong och måste därför ansökas om på nytt inför varje ny säsong. En ny bedömning görs vid varje tillfälle och ansökan kan antingen beviljas eller avslås.

Kriterier för att beviljas tillstånd för blomlådor

 • Gatan där blomlådorna ställs ut måste vara en bostadsgata med utfarter från villor.
 • Det måste vara 50 meters fri sikt på sträcka och blomlådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter. Blomlådorna får inte stå i vägen för in- och utfart till och från de uppfarter som finns på gatan.
 • Åtgärden måste vara godkänd av dem som bor på gatan och det måste finnas en kontaktperson med ansvar för blomlådorna. Bifogat ansökan ska en lista bifogas med de boende på gatan och deras namnteckningar.
 • Blomlådorna får vara utplacerade mellan den 15 april och 15 oktober under förutsättning att vår-sopningen är avslutad samt att inte vintern med plogning startar tidigare.
 • För utplacering och skötsel av blomlådorna krävs en ansvarig kontaktperson som måste vara en boende på aktuell gata.
 • Följs inte vad som anges i denna skrift har kommunen rätt att kräva att blomlådorna tas bort utan ersättning för de kostnader som uppstått i samband med anskaffande och skötsel av blomlådorna.

Ansvar över utplacerade blomlådorna

 • Kontaktpersonen ansvarar för att blomlådorna sköts och att de står placerade enligt anvisningarna samt för att de ställs ut och tas in inom föreskriven tid. Om kontaktpersonen reser bort måste det finnas någon annan boende utmed gatan som vi kan ta kontakt med i händelse av att problem uppstår med blomlådorna. Kontaktperson ansvarar för att kontaktuppgifter lämnas till ansvarig på kommunen.
 • De boende utmed gatan får själva anskaffa och bekosta blomlådor och plantering. Kommunen tar inget ansvar för blomlådor som inte kan användas om projektet måste avbrytas.
 • Lådorna ska vara planterade och skötas under hela den period de står utplacerade på gatan. Det innebär att lådorna behöver planteras inför att blomlådorna ställs ut på våren.
 • Lådorna ska vara försedda med reflexer på alla sidor. Dessa tillhandahålls av kommunen.
 • Lådorna ska placeras enligt kommunens anvisningar. Tillståndet kan dras in om placeringen ändras utan medgivande från kommunen. En måttsatt karta följer med tillståndet. Generellt gäller på nästa sida angivna mått om inte kommunen anvisar något annat.

Gatubredd Avstånd i längdled mellan lådorna

6 meter 9 meter

7 meter 8 meter

8 meter 7 meter