Gator och gågator

Människor gåendes

Alla gator i Falköpings tätorter sköts av kommunen. För det allmänna statliga vägnätet är Trafikverket väghållare.

Motordrivna fordon får inte föras på en gågata annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågata om det behövs för:

  • Varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan.
  • Transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan.
  • Ransporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan.
  • Transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

Gångfartsområde

I Falköping finns gångfartsområden mellan:

  • Dotorpsgatan mellan Trädgårdsgatan och Storgatan
  • Storgatan mellan Dotorpsgatan och Östertullsgatan
  • Östertullsgatan från Storgatan och 60 meter norrut

På gångfartsområden får fordon inte föras med högre hastighet än gångfart. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. Och fordonsförare har väjningsplikt mot gående.