Arbete på väg

Ska du arbeta i och på gator där kommunen är väghållare eller markägare finns regler du måste känna till och följa. Vi har samlat dessa regler i handboken ”Arbete på väg”. Det samma gäller för offentlig plats men då måste också tillstånd sökas enligt ordningslagen. Den gäller för alla och vid alla tillfällen samt vid tillfällig upptagning av gatan som påverkar trafiksäkerhet och framkomlighet.

Vid arbeten på trafikerade ytor gäller:

Varna – Vägled – Värna

Du ska som trafikant bli varnad för att ett vägarbete kommer och bli vägledd förbi ett vägarbete utan att utsätta dig själv eller dem som arbetar för fara.

Handboken Arbete på väg innehåller kommunens anvisningar som måste följas vid alla arbeten och arrangemang på trafikerade ytor så som gator, torg, grönområden, trottoarer gång- och cykelbanor. Här finns Arbete på vägPDF att ladda ner i elektroniskt format.

Kommunen har upprättat ett par exempel som hittas i kommunens exempelsamlingPDF.

Krävs ett tillstånd enligt ordningslagen söks det på Polismyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att arbete ska få påbörjas måste det finnas en tillåten trafikanordningsplan (TA-plan) som är granskad av kommunen och ett beviljat grävtillstånd. Ansökan om TA-plan och grävtillståndgörs via vårt handläggarsystem RoSy-webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Din ansökan ska innehålla uppgifter om:

 • Start- och slutdatum för arbetet
 • Arbetsområdet utmärkt i karta
 • Uppgift om sökande och utmärkningsansvarig (namn
 • och kontaktuppgifter)
 • Riskanalys utförd: ja eller nej
 • Kompetensnivå
 • Om trafikomledning krävs

En TA-plan ska redogöra för följande:

 • Typ av arbetsplats
 • Typ av avstängning, hel eller halv
 • Utmärkning vägmärke, omledning och skydd
 • Återstående bredd på gata/gång- och cykelbana
 • Mått buffert samt mellan trafik och personal på mark
 • Redovisning av hur oskyddade trafikanter hänvisas runt arbetsområdet

Innan arbetet startar:

 • Dokumentera vägmärken inom arbetsområde
 • Dokumentera vägmarkeringar inom arbetsområde
 • Grävtillstånd och alla andra tillstånd ska finnas
 • Startanmäl arbetet när datum för start inte stämmer
  med ansökt startdatum

Checklista Arbete på väg

 • Typ av arbetsplats:
  Avgör om det är ett fast, kortvarigt eller intermittent arbete samt utför riskanalys. Kolla om det är en huvudgata eller en lokalgata, allmän plats eller kvartersmark.
 • Utformning arbetsplats:
  Utvärdera vilken typ av skydd som krävs för situationen samt vilka avstängningar, hänvisningar och vägmärken som behövs för att trafikanter (inklusive oskyddade) ska förstå trafiksituationen och hur de tar sig förbi utan risk för olycka orsakad av arbetet och arbetsområdet.
 • Påverkan omgivningen:
  Avgör vem som påverkas av arbetet. Bussar, leveranser, räddningstjänst, polis, renhållning (sophämtning), anställda, boende
 • Utmärkningsansvarig ska finnas:
  Behöver inte finnas på plats men ska ha kontrollerat uppställningen, vara kontaktbar under hela arbetets gång (annars måste ansvaret lämnas över till annan namngiven och kontaktbar i dokumentation), godkänner ändringar i TA-plan, ser till att granskad TA-plan och eventuella föreskrifter finns på plats (i mobil fungerar) och stämmer överens med etableringen.
 • Kontroller av arbetsplats:
  Rutin för hur kontroller görs såväl inom som utanför arbetstid ska finnas och utförda kontroller dokumenteras med signatur.
 • Startanmälan och etablering:
  Dokumentera med foto vägmärken och vägmarkeringar inom arbetsområdet och bifoga startanmälan (datum som arbete rent faktiskt påbörjas), kontrollera att övriga tillstånd finns. Ställ upp och märk ut samt täck över vägmärke på plats som inte ska gälla.
 • Avetablering och slutanmälan:
  Återställ platsen och kontrollera att vägmärken som tagits bort eller täckts över ställs tillbaka respektive avtäcks. Vägmarkeringar återställs. Dokumentera med foto som bifogas slutanmälan. Slutanmäl arbetet.

OBS! Alla förändringar av arbetsplatsens uppställning och utmärkning ska meddelas kommunen.