Uteserveringar och trottoarpratare

Uteserveringar och olika typer av skyltning och reklam är ett vanligt inslag i staden. För användning av allmän och offentlig plats krävs tillstånd enligt ordningslagen från Polismyndigheten och ett medgivande av kommunen som är markägare. För mindre anslag finns kommunens anslagstavlor som inte kräver tillstånd.

Tillstånd

För uteserveringar, trottoarpratare och annan användning av allmän och offentlig plats krävs tillstånd enligt ordningslagen. Tillståndet kan sökas på Polismyndeighetens hemsida. Kommunen ska yttra sig i ärenden om tillstånd enligt ordningslagen innan Polismyndighetens beslut. Observera att detta gäller även mär du själv äger fastigheten om den är tillgänglig för allmänheten.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för uteservering och trottoarpratare på allmän plats men självklart inte på offentlig plats inom kvartersmark. För ansökan om tillstånd enligt ordningslagen tar Polismyndigheten ut en handläggaravgift. Kommunens avgift hittar du i Taxa för upplåtelse av allmän plats i Falköpings kommunPDF

Uteservering

Uteserveringar har blivit ett allt mer populärt inslag i stadsmiljön under sommarmånaderna. Kommunen ska godkänna utformning och placering om utserveringen ska ligga på allmän plats. Placeringen styrs av bland annat platsens utformning och av hur gående, cyklister och övriga trafikanter kan ta sig förbi. Detta gäller bygglovfria uteserveringar på gatumark (i tillämpliga delar även på tomtmark) och omfattar de krav som Falköpings kommun ställer på utformningen av uteserveringar inom Falköpings stad med huvudinriktning på stadens och Rantens centrum. Uteserveringar får endast finnas utplacerade från den 1 april till den 1 oktober. Kommunen förbehåller sig rätten att begära att uteserveringen plockas bort tidigare om platsen behövs för kommunens egna ändamål.

Trottoarpratare

Trottoarpratarna ska vara utformade enligt skyltprogram för centrala Falköpings Stad som är accepterade av Synskadades Riksförbund. Endast en trottoarpratare per verksamhet får sättas upp och då endast under tiden verksamheten är öppen. Trottoarprataren ska då vara placerad i anslutning till verksamheten, på plats som anvisats av kommunen. För all skyltning gäller att minst 1,5 m av gångbanans bredd ska vara fri för gångtrafik. Tillstånd kan beviljas för högst tre år i taget.   

Blomsterhandlare kan ges tillstånd att ställa upp blommor om området inhägnas tydligt. För annan skyltning på offentlig plats än ovanstående krävs tillstånd av Polismyndigheten för varje enskilt tillfälle. 

Anslagstavlor

Det är gratis att sätta upp en affisch eller lapp på någon av kommunens anslagstavlor. Du finner dem här:

  • I centrum, vid apoteket
  • Vid Ålleberg Center, utanför Maxi
  • På Ranten, vid Hasselqvist och på Järnvägstorget
  • Wetterlinsgatan, i korsningen vid Dotorpsgatan
  • S:t Olofsgatan, mittemot Plantis
  • Floby
  • Stenstorp

Övrig skyltning

För all annan skyltning kan det vara krav på bygglov. Mer information hittar du på Bygglov och bygglovsansökan