Nedtagning och skadegörelse av träd

Träd

Kommunens parkavdelning har ansvar för de träd som står på kommunal mark. Det är inte tillåtet att riva bort bark, bryta grenar, rista med exempelvis kniv i trädet, eller på annat sätt skada ett träd. Om du vill att vi ska ta ner ett av de allmänna träden görs först en bedömning. Kriterierna finns listade här nedanför.

Illustration över transporten av vatten och näringsämnen i en trädstam

Om du tar av barken runt stammen på ett träd, så dör trädet. Trädet kan inte längre transportera vatten och näring till kronan och grenarna, eftersom du skurit av ledningsbanorna.

Det är inte tillåtet att riva bort bark, bryta grenar, rista med exempelvis kniv i trädet, eller på annat sätt skada ett träd. All grövre skadegörelse av träden resulterar i en polisanmälan.

Om du vill att vi ska ta ner ett av de allmänna träden

Görs först en bedömning enligt följande kriterier:

 • Trädets kondition, finns det en riskfaktor
 • Trädets ekologiska, estetiska värde
 • Trädets betydelse för området, vilken funktion fyller det
 • Trädsort, samt ålder och storlek
 • Stod trädet där när fastigheten byggdes/köptes

Handläggningstid för inkomna ärenden är åtta veckor.

Vi tar inte ner träd för att

 • De skuggar din tomt och/eller bostadshus
 • De tappar löv, barr, frön m.m., eller orsakar dålig tillväxt på din tomt
 • De stör parabolantenner eller annan teknisk utrustning

Varför behövs träden

 • Träd ger kontrast mot byggnaders geometriska former, träden binder samman byggnader och natur
 • Är rum- och landskapsbildande
 • Ger en lugn och trivsam miljö och en grönska i omgivningen
 • Ger skugga, sänker temperaturen och är luftcirkulerande. Träd är klimatförbättrare
 • Träd är stoftbindande, ljuddämpande och luftförbättrande, vilket ger oss syre
 • Träd ger skydd mot jorderodering, vind, regn och snödrev
 • Träd ger skydd mot insyn

För den som vill producera egen jord

 • Lövkompost ger en lucker och fin jord. Använd lövkomposten som jordförbättring
 • Ren lövkompost ger ingen näring till jordet, det måste man tillföra på annat sätt
 • Lövkompost kan även användas till så- eller planteringsjord

Angående önskemål från allmänheten om att ta ner kommunala träd som inte faller under Jordabalken (1970:994) 3 kap.

Om vi tillstyrker en sådan åtgärd, kommer vi att ta ut en ersättning för fällning av trädet, bortkörning av detsamma + stubbfräsning. Ni kommer att få en kostnadsberäkning.