Upplåtelse av allmän och offentlig plats

Allmän plats inkluderar gator, trottoarer, torg, parker och grönområden. Offentlig plats omfattar alla platser som allmänheten har tillträde till. Tillstånd krävs för att få använda en sådan plats för speciellt bruk.

Allmän och offentlig plats

Allmän plats inkluderar gator, trottoarer, torg, parker och grönområden. Offentlig plats omfattar alla platser som allmänheten har tillträde till vare sig den ligger på allmän plats eller på kvartersmark. Tillstånd krävs för att få använda såväl allmän plats som offentlig plats för speciellt bruk. Det kan vara användning till uteservering, olika musikarrangemang, trottoarpratare, torgmöten eller tillställningar, användande för upplag och bodar, uppställning av byggnadsställningar, försäljningsstånd, med mera. Skillnaden är att kommunen kan ta ut avgift på allmän plats men inte på kvartersmark.

Tillstånd

Kom ihåg att det är viktigt att söka tillstånd i god tid innan platsen ska nyttjas. Falköpings kommun tar ut en avgift för visst nyttjande av allmän plats/kommunal mark. Eventuell avgift faktureras i efterskott. Läs mer om nyttjande av kommunal mark.

Exempel som kräver tillstånd:

  • Tivoli eller liknande nöjesanordning
  • Cirkus
  • Annat kommersiellt utnyttjande
  • Ställningar, upplag och bodar
  • Mötestält och lotterivagnar
  • Trottoarpratare

Platsen måste återställas i före upplåtelsen befintligt skick. Efter prövning i varje enskilt fall kan tekniska nämnden medge undantag från ovanstående föreskrifter. I beslut om undantag kan nämnden ange närmare villkor som ska gälla.

Tillstånd söks hos Polismyndigheten, telefon 114 14. Tryck 0 (noll) och fråga efter Polisen i Falköping eller sök via deras hemsida.

Kommunens avgifter hittar du i Taxa för upplåtelse av allmän plats

Obserbera att tävlingar och uppvisning på väg också kräver tillstånd. Tillståndet söks hos Länsstyrelsen på deras hemsida