Tåstorps demenscentrum växer fram

Sedan första spadtaget togs har det hänt mycket på byggarbetsplatsen. Det sista huset i husgruppen byggs nu, det är en administrativ byggnad som kommer få tak i oktober.

Arbetet följer tidplanen och Tåstorps nya demenscentrum ska alltså stå klart i november 2019. I november ska det första boenderummet färdigställas som ett testrum.

Bild från platsen i oktober

Tåstorp demenscentrum växer fram. Bild från byggarbetsplatsen oktober 2018

Bild på platsen innan bygget startade

Platsen innan byggstarten. Bild från hösten 2017.

Första spadtaget av Tåstorps demenscentrum!

Nu har första spadtaget tagits till Tåstorps demenscentrum! 6 november startar förberedande markarbete, och i slutet av november startar arbetet med bygget.

Mats Kardell, Asplunds bygg, Susanne Larsson, socialnämndens ordförande och Dan Gabrielsson, tekniska nämndens ordförande, tog tillsammans första spadtaget.

Tåstorps demenscentrum

Publicerat 2017-10-13

Om kommunen ska kunna möta framtidens krav måste vården utvecklas och ligga på en högre kompetensnivå. I planen som antogs av socialnämnden, i april 2013, kunde man dra slutsatsen att Falköpings kommun saknar ett centrum för demensvården.

I januari 2016 tog socialnämnden beslut om att demenscentrum ska byggas i enlighet med socialnämndens intentioner och mål för verksamheten.

Demenscentrum byggs vid Fåraberget. Byggnaden kommer att ha en yta på ca 9 000 kvm.

Följande verksamheter avses ingå i demenscentrum:

  • 70 boendeplatser med demensvård indelade i grupper om cirka tio personer kring gemensamhetsutrymmen för boendes samvaro och måltider.
  • 10 platser för korttidsvistelse, avlösning i hemmet, växelvård och intilliggande gemensamhetsutrymmen.
  • Ett gemensamhetshus med lokaler för dagverksamhet för dementa, tillagningskök, rymlig möteslokal, lokaler för arbetsledning, sköterskor och övrig personal med inriktning mot demensvård samt paus- och omklädningsrum för personal.
  • Förbindelsegångar som medger inomhusförflyttning mellan olika hus/avdelningar inom demenscentrumet.
  • ”Sinnenas trädgård”, där olika delar kan förläggas såväl utomhus som inomhus.

Tidsplan

Byggstart sker hösten 2017. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2019.

Budget

Projektkostnaden är beräknad till ca 210 miljoner.

Entreprenör

Asplunds bygg 

Kontakt

Richard Lööv
0515-88 50 43
richard.loov@falkoping.se