Bidrag belysning

Belysning

Falköpings kommun betalar ut bidrag till nyanläggning och drift av vägbelysningsanläggningar utanför detaljplanerat område.

För att bidrag ska beviljas krävs

  • att tätare bebyggelse har uppstått
  • att en belysningsförening eller en annan förening bildats för att ha hand om drift och skötsel av anläggningen

Kommunalt bidrag till nyanläggning erhålls efter prövning i varje särskilt fall och i mån av tillgång till medel med 75 % av redovisad nyanläggningskostnad, dock högst med 3 000 kronor per ljuspunkt. För resterande del av kostnaden svarar föreningen.

Till driftskostnaderna utbetalas 400 kronor per ljuspunkt och år. Om anläggningen inte sköts på ett tillfredsställande sätt kan driftsbidraget dras in.

Ansökan om bidrag till nyanläggning av vägbelysning måste lämnas in i god tid före det att arbetet påbörjas. Om arbetet påbörjas innan beslut fattats i ärendet betalas bidraget inte ut.

Ansökan om driftsbidrag för vägbelysning ska lämnas in före 1 april det år som bidraget gäller. Bidraget utbetalas under maj månad.

För en anläggning som beviljats driftsbidrag från kommunen behöver ny ansökan inte lämnas in.

Gårdsbelysning

Falköpings kommun betalar också ut engångsbidrag till gårdsbelysning på enskilda fastigheter utanför detalj-planerat område. Bidragets syfte är att tillgodose det behov av utvändig belysning som finns för en fastighet och de som bor i den.

För att bidrag ska beviljas krävs

  • att fastigheten ska vara belägen längre än 50 meter från allmän belysning (belysningsförening)
  • att belysningsanläggningen placeras så att den ger fullgod yttre belysning för fastighetens behov vid framfartsväg, på gårdsplan eller liknande

Bidraget uppgår till 750 kronor per belysningspunkt. Bidraget är knutet till fastigheten.

Ansökan om anläggningsbidrag för gårdsbelysning ska göras av fastighetsägaren. I ansökan ska behörig elinstallatör beskriva anläggningens utformning och intyga att anläggningen utförts enligt gällande bestämmelser och är helt färdig. Ett sådant intyg krävs för att beslut ska kunna fattas i ärendet och för att bidrag ska betalas ut.

Efter särskild prövning kan bidrag betalas ut för redan befintlig anläggning om den uppfyller ovanstående krav på placering och är utförd i fullgod kvalitet.

Samtliga regler finns att läsa i Bestämmelser för kommunal bidragsgivning till gatu-, väg- och gårdsbelysning inom Falköpings kommun, KFS 2006:8

Ansökningsblanketter fås efter kontakt med handläggare Anna Johansson.