Trafik och gator

Övergångsställe

Alla gator i Falköpings tätorter sköter kommunen. För det allmänna statliga vägnätet är Trafikverket väghållare. Vägföreningar och vägsamfälligheter är väghållare och ansvariga för egna vägar och enskilda vägar på landsbygden.

Park- och gatuavdelningen ansvarar för drift och underhåll samt nybyggnation av kommunala gator, cykelvägar, parkeringsplatser, parker, grönytor, torg och gatubelysning i tätorterna.