Snöröjning

I Falköping kan vi ofta glädjas åt snörika vintrar! Men snöfall kräver också beredskap för snöröjning och halkbekämpning. Park- och gatuavdelningen har beredskap dygnet runt från och med första november till sista mars. Målsättningen är att alltid röja alla gator samt gång- och cykelvägar första vardagen efter snöfall. För att snöröjningen ska fungera så bra som möjligt är det bra om vi alla hjälps åt!

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gator, parkeringsplatser samt gång- och cykelbanor. Park- och gatuavdelningen påbörjar snöröjningen så fort snötäcket mäter fem centimeter. Fem maskinförare i taget står beredda dygnet runt mellan första november och sista mars, vilket innebär att beredskapen är god.

Fastighetsägarens ansvar

I de allra flesta kommuner ansvarar fastighetsägaren för snöröjning av gångbanor utanför sitt hus. Dock inte i Falköpings kommun, här ansvarar park- och gatuavdelningen för snöröjning och halkbekämpning av gångbanor även utanför privata fastigheter. Vid plogning i bostadsområden används vissa gångbanor som snöupplag.

Fastighetsägaren ansvarar endast för att själv ta bort de snövallar som kan bildas vid infarter till fastigheten. Observera att snön inte får forslas ut på gångbanan eller gatan.

Så här jobbar vi!

Vid snöfall sker följande arbetsordning.

Dag 1

Samtliga gator snöröjs och halkbekämpning påbörjas

Dag 2

Fokusering på att förbättra framkomligheten och halkbekämpningen fortsätter.

Dag 3

Om höga snövallar hindrar framkomligheten, transporteras dessa bort.

Prioriterade gator samt gång- och cykelvägar som plogas först i Falköpings tätort

Vid snöfall, utanför ordinarie arbetstider, prioriteras i första hand större gator samt gång- och cykelvägar. Blåmarkerade sträckor på kartorna nedan visar vilka gator samt gång- och cykelvägar som röjs först i Falköping.Snöröjningen och halkbekämpningen i Falköpings tätort utförs i egen regi, det vill säga av personal på park- och gatuavdelningen.

Kriterier för prioriterade gator

Gator med kollektivtrafik samt större genomfartsleder. Efter snöfall på natten ska alla prioriterade gator och genomfartsleder vara färdigröjda senast kl. 6.30 på morgonen. I bland kan det finnas skäl till att någon gata med lägre prioritet kan hamna högre upp i prioritets­ordning­en. Till exempel om räddningstjänsten snabbt behöver komma fram. Eller om det inte finns någon framkomlighet alls på en viss gata.

Kriterier för prioriterade gång- och cykelvägar

Vilka gång- och cykelvägar som prioriteras är baserat på en kartläggning av vilka vägar som används av barn på väg till skolan.