Tillbudsrapportering brand

Det är viktigt att vi hjälps åt att hindra och förebygga bränder i ett tidigt skede för att undvika att den stora branden inträffar. Vi vill att alla hjälps åt att rapportera in alla brandtillbud, allt från försök till brand och olyckshändelse till fullt utvecklad brand.


Namn på verksamhet där händelsen/tillbudet inträffat

Datum och uppskattad tidpunkt för händelsen
Typ av tillbud *
Välj vad du vill rapportera
Beskriv kortfattat händelsen
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter till ansvarig för anmälan
User information

Personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter i formuläret för att kunna hantera denna tillbudsrapportering. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg. Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att dina lämnade uppgifter ska finnas tillgängliga i kontaktsyfte för anmälan. Personuppgifterna lagras så länge din anmälan är under beredning.

Personer som kan komma att ta del av personuppgifterna är de som hanterar tillbudsrapportering för brand. Då kommunen är en myndighet kan även skyldighet att lämna ut information/handling till tredje man även följa av lag om inte grund för sekretess föreligger i det enskilda fallet.

Du som registrerad kan från personuppgiftsansvarig begära tillgång till, rättelse eller radering av personuppgifter eller begära begränsning av behandling som rör dig samt har även i övrigt möjlighet att invända mot behandlingen. Du har även rätt till dataportabilitet, det vill säga rätt att när det är tekniskt möjligt föra över personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan samtycket återkallades. Du har också rätt att lämna klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Kommunens dataskyddsombud är Elinor Stenberg och kan kontaktas på dataskydd@falkoping.se

Vill du veta mer om dina rättigheter och hur Falköpings kommun hanterar dina personuppgifter kan du klicka på nedanstående länk.

Dataskyddsförordningen (GDPR)