Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2019-11-28

Totalförsvarsövning 2020

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.

Öva för att stärka motståndskraften

2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.
I totalförsvarsövningen kommer vi bland annat att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

Försvarsmakten och totalförsvarsövning 2020

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) leder och samordnar Totalförsvarsövning 2020. Övningen består av fyra aktiviteter där Försvarsmakten är med och övar samt utvecklar central, regional, operativ och nationell samverkan. Det militära och civila försvaret är beroende av varandra och behövs i det totala försvaret av Sverige.

Ett exempel på den operativa samverkan kommer att ske under övning Aurora 20länk till annan webbplats där försörjningskedjor mellan civila aktörer och Försvarsmakten kommer att övas och prövas. Förutom att i övningen stå för den militära förmågan bidrar Försvarsmakten inför och under övningen med kompetens när det gäller ledning, samverkan och planering.

Vi har alla en uppgift i totalförsvaret

Civila och militära försvaret tillsammans

Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.

Genom att förbereda oss skapar vi ett mer motståndskraftigt samhälle. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas. I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs.

Din insats gör skillnad

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt: värnplikt i Försvarsmakten, civilplikt inom verksamheter som regeringen beslutar om och allmän tjänsteplikt som innebär att man tjänstgör inom verksamheter som måste fungera även vid krigsfara och krig. Det betyder att du fortsätter på ditt vanliga jobb, arbetar inom en frivilligorganisation eller får i uppgift av Arbetsförmedlingen att utföra arbete som är särskilt viktigt för totalförsvaret.

Totalförsvarspliktiga kan bli krigsplacerade. Är du krigsplacerad har du fått en krigsplaceringsorder eller annat besked av din arbetsgivare om detta.

Du som vill, kan engagera dig i frivilliga försvarsorganisationer eller andra ideella organisationer och trossamfund för att bidra till ett mer uthålligt samhälle. Du behövs och din insats gör skillnad.

Webbutbildning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en webbutibldning i totalförsvar som vänder sig till de som har arbetsuppgifter inom totalförsvarsplanering. Utbildningen ska utveckla grundläggande kunskap om området totalförsvar samt uppmuntra till ett gemensamt ansvarstagande i totalförsvarsplaneringen.

Webbutbildning Totalförsvar - ett gemensamt ansvarlänk till annan webbplats

Information om övningen

Totalförsvarsövning 2020 Försvarsmaktenlänk till annan webbplats

Totalförsvarsövning 2020 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats

Informationsbroschyren Om krisen eller kriget kommerPDF