Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-07-18

Framtidens samhällsskydd bygger på närvaro i kommunerna

Så resonerade politiker och tjänstepersonerna när de byggde den nya organisationen Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, (SMS). Redan vid sammangåendet var ambitionen från de olika kommunerna att man ville ha heltidspersonal på brandstationerna för att öka servicen till invånarna. Som medborgare ska man kunna besöka ”sin” brandstation och få service och råd om brandskydd.

Begreppet samhällsskydd innefattar mer än att hålla beredskap, avhjälpa olyckor och förbereda sig för detta. Med den nya organisationen kommer SMS att ha personal som de kan använda till andra saker än att hålla beredskap och agera på larm. SMS ska stötta kommunerna i det trygghets- och säkerhetsskapande arbetet inom hela kommunens verksamhetsområde och det kan SMS med deras personal som finns på stationen dygnet runt.

Bakgrund

I samband med att det nya centrala avtalet för deltidsanställda brandmän (RIB17) började gälla, startade en protest bland deltidsbrandmännen Protesten gällde avtalets innehåll och var riktat mot det egna fackförbundet, brandmännens riksförbund, BRF. Man ansåg att BRF tecknat ett dåligt avtal och i många kommuner i Sverige startade lokala förhandling eller protester med massuppsägningar för att försöka förbättra centrala avtalet med lokala avtal. Protester och massupsägningar skedde också på flera stationen i SMS med krav på ökad ersättning för att ta tillbaka sin uppsägning. Arbetsgivaren hänvisade till det centrala avtalet och erbjöd samtliga att ta tillbaka uppsägningen. När ingen önskade ta tillbaka sin uppsägning fanns ingen annan möjlighet än att arbeta med andra lösningar.

Ny organisation

Hur kan SMS med samma budget ersätta de deltidsbrandmän som sagt upp sig? Så löd uppdraget och en arbetsgrupp tillsattes. Arbetsgruppen tog fram en lösning som till större del bygger på heltidsanställd personal kompletterad med deltidsanställd personal. I Skara, Götene och Tidaholm bemannar man dygnet runt med 1 Styrkeledare och 2 brandman heltid och 2 deltidsbrandmän. I Floby blir det 1 styrkeledare och 3 brandmän och i Falköping 1 styrkeledare och 4 brandmän dygnet runt.

Vad SMS vill uppnå

 • Snabbare hjälp till den drabbade
  Med en heltidsstyrka når SMS fram med hjälp till den drabbade mycket fortare. Behövs rökdykning kan man påbörja arbetet med insatsförberedande åtgärder så när RIB-personalen kommer till platsen är det mesta förberett och man får kortare uppstartstid.
 • Närvaro i kommunen dygnet runt
  Många upplever otrygghet i sin hemort. Här kan SMS genom särskilda insatser finnas på stan eller speciellt utsatta platser. De ska inte ersätta väktare eller polis men kan vara ett komplement och visa vuxennärvaro.

  Tex.
  - Besök i skolor och förskolor för brandinformation eller bara för att knyta kontakter
  - Göra besök på kvällstid och helger när de flesta är hemma, för att diskutera brandskydd och brandsäkerhet i hemmiljö.
  - Kommunsamordningscentralen (KSC) kan lyftas in och styra räddningsenheter och underlätta kommunernas säkerhetsarbete.
 • Stöd till andra kommunala förvaltningar
  - SMS kan sätta igen ett fönster eller en dörr som blivit sönderbruten vid inbrott i kommunens fastigheter.
  - Stötta andra förvaltningar som arbetar på kvällar och helger. De vet att de kan höra av sig vid problem och få hjälp.
  - Utbilda och informera personal i risk-,säkerhets- och skyddsfrågor

Hur ska vi göra detta?

 • Varje tätort ska ha heltidsanställd personal dygnet runt.
  Styrkan utrustas med slagkraftig och ändamålsenlig utrustning för att klara de frekvent förekommande olyckorna i styrkans område.
 • Samhällsskydds samtliga fordon, även personbilar, förses med utrustning för att ta emot larm och göra en första insats. Personalen rör sig dagligen ute i kommunerna och är spridda över ytan och kan vara först på plats vid många olyckor. Med rätt utrustning kan de göra väsentlig skillnad eller ge lägesinformation som styr hur vi tilldelar resurser. En vision är att fler kommunala förvaltningars fordon kan göra en första insats.
 • En fullständig genomgång av larmplanerna och larmtyperna så att rätt och tillräckliga resurser tilldelas