Brandskyddskontroll och sotning

Sotare sotar skorsten 

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll utfördes. Sotningen har nu delats upp i två separata uppdrag: Sotning – i bemärkelsen rengöring och Brandskyddskontroll.

Bränder i bostadshus uppstår oftast på grund av brister i eldstäder och skorstenar.

Sotning

Sotning sker främst för att förhindra brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld.

Kommunen får medge att en fastighetsägaren själv eller någon annan än den som kommunen utsett får utföra sotningen, om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll får endast utföras av de sotningsföretag som kommunen tecknat avtal med. Kontrollen utförs av skorstensfejare med lägst teknikerutbildning. Syftet med brandskyddskontrollen är att upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas. Om brister upptäcks vid kontrollen som innebär fara för annan olyckshändelse än brand, ska den som gör kontrollen underrätta ansvarig myndighet.

Tidsintervallet för brandskyddskontroll är två, fyra eller åtta år beroende på typ av anläggning och hur ofta den används.

Intervall mellan sotning och brandskyddskontroll

Kommunen beslutar om frister, det vill säga längsta intervall mellan sotningarna, medan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar om brandskyddskontrollens frister och omfattning och behörighetskrav för den som ska utföra kontrollen.

Imkanaler från bostadskök

Imkanaler från bostadskök omfattas inte av kraven på sotning och brandskyddskontroll.