Brandfarliga varor

Lagerlokal med brandfarliga varor

För att få lov att hantera större mängd brandfarliga varor, måste man ha tillstånd av nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg.

Syftet med tillstånd är att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen kan ske på ett för samhället säkert sätt och i enlighet med lagstiftningens krav. Oavsett om man är tillståndspliktig eller ej så krävs att varorna hanteras aktsamt enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor med tillhörande föreskrifter. 

Brandfarlig vara

Exempel på brandfarliga varor är bensin, thinner, lacknafta, rödsprit, spolarvätska, fotogen, dieselolja, färger med lösningsmedel, gasol med mera.

När behöver du göra en ansökan?

Brandfarliga värskor delas in fyra olika klasser, läs mer om klasserna.

Det kan vara en fördel om sökanden samråder med kommunen redan innan tillståndsansökan lämnas in. För en ny anläggning är det en fördel om tillståndsansökan kan behandlas samtidigt som ansökan om bygglov.