Farthinder

Bil på väg över farthinder

För att ett farthinder ska anläggas på en lokal gata ska minst fyra av nedanstående kriterier uppfyllas.

  1. Genomgående trafik förekommer
  2. Gatan saknar trottoar eller gång- och cykelväg
  3. Medelhastigheten överskrider 35 km/h för motorfordon
  4. Det finns lekplatser, fritidshem eller skolor utmed gatan
  5. Majoriteten av de boende har önskat åtgärder
Blomlåda

För att dämpa hastigheten på villagator finns det möjlighet att få tillstånd att placera ut blomlådor som farthinder. Blomlådorna placeras först ut efter samråd med kommunens trafikplanerare.

Kriterier för att placera ut blomlådor

Gatan där blomlådorna ställs ut måste vara en bostadsgata med utfarter från villor. Det är viktigt att boende i villorna som ligger i direkt anslutning till blomlådorna är positiva till placeringen. Eftersom blomlådorna ska stå ganska tätt kan detta påverka infarten till någons villa. Den som ansvarar för lådorna måste bo på den gatan där lådorna ställs ut. De boende utmed gatan får själva bekosta lådor och blommor. Kommunen tar inget ansvar för blomlådor som inte kan användas om projektet måste avbrytas. 

Lådorna ska vara planterade när de står utplacerade på gatan. För de som ställer ut sina blomlådor på våren kommer det att innebära att lådorna behöver planteras om inför sommaren. För att blomlådorna ska vara ett positivt inslag på bostadsgatorna krävs att blommorna i lådan syns och att de inte tillåts vissna. Kommunen kan dra in tillståndet för blomlådor om de inte underhålls. 

Lådorna ska vara försedda med reflexer på alla sidor. Dessa tillhandahålls av kommunen. Blomlådorna får vara utplacerade mellan 15 maj och 15 oktober. Under denna tid kommer inte någon renhållning av gatan att utföras.

Placering

Det måste vara 50 meters fri sikt på sträckan och blomlådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter.

  • Om gatubredden är 6 meter behöver avståndet vara 9 meter
  • Om gatubredden är 7 meter behöver avståndet vara 8 meter
  • Om gatubredden är 8 meter behöver avståndet vara 7 meter

Kontaktperson

En kontaktperson ansvarar för att blomlådorna sköts och att de står placerade enligt anvisningarna. Om kontaktpersonen reser bort måste det finnas någon annan boende utmed gatan som kommunen kan ta kontakt med, om det skulle uppstå något problem med eller klagomål på blomlådorna.  

Informera i tid

För att inte blomlådorna ska orsaka irritation bland andra boende utmed gatan är det viktigt att de informeras om att blomlådorna kommer att placeras ut och skälet till detta.   

Det är viktig att lådorna inte flyttas, då detta kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten begränsas.   

Ingen parkering

Det är absolut förbjudet att parkera bilar, släpvagnar etc. mellan lådorna eller 10 meter före eller efter dem, då detta innebär att siken kan skymmas och framkomligheten försvåras. Missbrukas detta kan tillståndet att ha blomlådor på gatan dras in.   

Det har förekommit att lådorna blivit en spännande lekplats för barnen. Detta måste motverkas då en bilist inte kan väja när han passerar lådorna om barnen skulle göra något oväntat.