Metoder i kvalitetsarbetet

Socialförvaltningen använder ett antal metoder/verktyg som tillsammans förväntas garantera en god kvalitet på socialförvaltningens insatser samt medverkar till en kontinuerlig utveckling av kvaliteten.

Metoderna används för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.
Följande metoder används:

 • FokusgrupperPDF(En form av gruppintervju där deltagarna ger sina synpunkter på en aktuell fråga)
 • Brukarundersökningar  (Enkätundersökning, intervjuer eller observationer)
 • Kollegial granskning (Ärendegranskning SoL och LSS, granskning av HSL journaler)
 • Synpunkts- och klagomålshantering PDF(Rutiner för hur vi hanterar klagomål och synpunkter)
 • Kvalitetsdag (Erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel) gemensam för hela kommunen.
 • Utveckling och nytänkandePDF  (Projektmedel till verksamhetsnära förbättringsidéer)
 • Processkartläggning  (Flödesbeskrivning av våra aktiviteter steg för steg för att finna förbättringsområden)
 • Stickprovsgranskning av delegerade ärenden (Justeraren väljer slumpmässigt ut tre ärenden som redovisas på nästkommande socialnämnd)
 • Arbetsrotationöppnas i nytt fönster (personal byter arbetsplats med varandra för kompetensutveckling/erfarenhetsutbyte/verksamhetsutveckling
 • BBIClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, (Barns Behov i Centrum) Ett system för uppföljning och dokumentation av insatser till barn och ungdomar
 • ASIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, (Addiction Severity Index) En systematisk intervjumetod för klienter med missbruksproblem
 • ESL,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Ett Självständigt Liv) Ett studiematerial för människor med psykossjukdom Metoden bygger på studier av hur föräldrar och barn naturligt samspelar med varandra, och hur detta bidrar till barnets sociala och intellektuella utveckling.
 • Riskanalys en matris för riskanalys
 • Senior Alertlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Palliativregistretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • BPSDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster