Information till dig som vill bli utförare

En stor röd blomma.

Falköpings kommun har eget val av utförare inom hemtjänsten. Det innebär att de som har hemtjänst kan välja utförare av sina biståndsbedömda insatser. De kan välja mellan de utförare som socialnämnden har godkänt och tecknat avtal med. Du som driver ett företag eller planerar att starta ett företag kan ansöka hos kommunen om att bli privat utförare av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Vem kan bli privat utförare?

Du som idag driver ett företag eller planerar att starta ett företag, med en verksamhet som innefattar utförande av tjänster i enskildas hem i form av service och omvårdnad, kan ansöka hos kommunen om att bli privat utförare av hemtjänst enligt LOV.

Det innebär att du som privat utförare har möjligheter att skapa och utveckla en verksamhet som kan attrahera de som har hemtjänst. LOV bygger på att det är du som utförare som måste visa att din verksamhet är så kvalitativt lockande och bra att brukaren väljer dig.

Den som ansöker om att bli godkänd utförare av LOV ska i ansökan bifoga kopia av tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om att få bedriva yrkesmässig verksamhet inom hemtjänst. Se förfrågningsunderlag och bilagor. Se förfrågningsunderlag och bilagor.

Vilka tjänster ska utföras?

Serviceinsatser så som städning, fönsterputsning, tvätt och klädvård, inköp och ärenden samt promenader och ledsagning som utförs på vardagar mellan kl. 8-17.

Omvårdnadsinsatser i form av personlig hjälp och skötsel med till exempel hygien, dusch, morgon- och kvällshjälp, måltider/distribution av färdiglagad mat, toalettbesök och tillsyn under alla veckodagar kl. 7-22. Uppdraget kan även omfatta utförande av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, vilka kan delegeras av kommunens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal, till exempel sjuksköterskor.

Alla insatser beslutas och beställs av kommunen och ska utföras i eller i anslutning till brukarens hem.

Krav för att bli godkänd utförare?

För att bli godkänd utförare måste du som utförare följa gällande lagstiftning och leva upp till de krav på kvalitet och utförande som socialnämnden beslutat.

Från den 1 januari 2019 har Inpektionen för vård och omsorg, IVO, utökat kravet på tillstånd för att få bedriva yrkesmässig verksamhet inom hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL). Det innebär att privata utförare behöver ha tillstånd inom denna verksamheter för att kunna bli utförare i Falköpings kommun. Grunden för detta framgår av 7 kap. 1 § 2 st 6 p socialtjänstlagen.

Kravet på tillstånd från IVO gäller även befintliga utförare inom Falköpings kommun.
Läs mer på IVO:s webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

De krav som kommunen ställer på dig som utförare framgår av ett förfrågningsunderlag som även anger de villkor som gäller för uppdraget och hur du kan göra en ansökan.

Ansökan

Du ska använda kommunens formulär när du ansöker om att få bli utförare. Fyll i alla uppgifter, skriv under och skicka ansökan till kommunen för handläggning och beslut.

I ansökan kan du ange om du vill begränsa din kapacitet i åtagandet. När din ansökan godkänts kan du öka eller minska din kapacitet genom att enkelt anmäla detta till kommunen.

Utgångspunkten är att du ska vara verksam i hela Falköpings kommun, men under de första nio månaderna kan du välja att vara verksam i ett mindre geografiskt område.

Prövning av ansökan

Din ansökan prövas i två steg. Först kontrolleras att du som sökande utförare uppfyller kvalificeringskraven som företagare. Om du uppfyller dessa krav, prövas om du även uppfyller kraven som ställs på tjänstens utförande.

Handläggning och beslut

Handläggningstiden är högst 60 dagar, förutom under perioden juni-augusti då den är högst 90 dagar. Under handläggningstiden är du som sökande utförare bunden vid din ansökan.

Kommunens handläggare granskar att din ansökan är fullständig och kontaktar dig om uppgifter saknas eller behöver kompletteras. Sedan genomförs en granskning huruvida du som utförare uppfyller kraven och referenstagning görs. Du får även vara beredd på att presentera dig och din verksamhet vid ett personligt möte för att redogöra för din ansökan och besvara eventuella frågor.

Om socialnämnden anser att din ansökan uppfyller kraven kommer ansökan att godkännas. Du får en skriftlig underrättelse om beslutet. Om din ansökan inte godkänns, och du anser att detta beror på att socialnämnden gjort en felbedömning, har du möjlighet att ansöka om rättelse hos allmän förvaltningsdomstol.

Avtal och start av verksamhet

För att du som godkänd utförare ska få uppdrag måste du teckna avtal med kommunen. En mall för avtal finns som bilaga till förfrågningsunderlaget. När avtalet är godkänt ska utförarens verksamhet starta inom 60 dagar, om inte annat beslutats.

Avtalstiden börjar när avtal är undertecknat och löper tillsvidare med 90 dagars uppsägningstid för leverantören och 180 dagars uppsägningstid för kommunen. För leverantören kan uppsägning inte ske förrän tidigast 180 dagar efter avtalets tecknande, vilket innebär att avtal med en godkänd leverantör inte kan upphöra förrän efter 270 dagar.

Ersättning

Ersättningen till leverantören baseras på ett av kommunen årligen bestämt timpris. I timpriset ingår samtliga kostnader för tjänstens utförande, till exempel personalkostnader, administration och ledning samt tid för planering, dokumentation och förflyttning. Med timersättningen avses ersättning för den tid som brukaren beviljats och kommunen beställt för utförande av leverantören. Leverantören fakturerar kommunen för de insatser och den tid parterna är överens om efter avstämning.

Ersättning för uppstart lämnas som ett engångsbelopp för ny brukare. Vid brukarens frånvaro lämnas ingen ersättning.

Ersättningsnivån beror på om brukaren bor i tätort (Falköping, Floby och Stenstorps tätorter) eller på landsbygd.

Tilläggstjänster

Som privat utförare kan du erbjuda tilläggstjänster. Det är tjänster utöver den biståndsbedömda hemtjänst som kommunen beställt. Vill brukaren beställa en tilläggstjänst, betalas den av brukaren själv direkt till den privata utföraren. Kommunen betalar inte för tilläggstjänster.

Information till brukare

I samband med ansökan och tecknande av avtal ska du som utförare lämna uppgifter om din verksamhet och ditt åtagande, en information som är lika för alla utförare. Denna informationen sammanställs och finns tillgänglig för brukaren såväl i skrift som på kommunens webbsida. Du har även möjlighet att som leverantör marknadsföra din egen verksamhet, förutsatt att den inte upplevs som påträngande av brukaren.

Vill du veta mer om det egna valet?

Har du frågor om ansökan, villkor för utförandet och annat kring valfrihetssystemet kan du kontakta socialförvaltningen.