LSS, stöd och service

Två händer på en medelålders person håller i ett barns två händer.

Vilka omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)? Enligt LSS har du rätt till stöd och service. Stödet utformas efter dina behov. Tillsammans med en handläggare på biståndsavdelningen kommer ni fram till vilket stöd och service som kan passa dina behov.

Individuell information, vägledning och kontakt får du genom att ringa Biståndsavdelningen.                               

Vilken lag ger dig rättigheter?

LSS är en lag som ger dig som har stora och varaktiga funktionshinder rätt till särskilt stöd och särskild service som du behöver i det dagliga livet för att tillförsäkras goda levnadsvillkor.

För vem gäller LSS-lagen?

För att beviljas en insats enligt LSS måste du tillhöra någon av de målgrupper som beskrivs i lagstiftningen. De beskrivs under rubriken personkretsar och förklarar vem som kan få hjälp enligt LSS. (7 §).

Personkretsar

LSS lagens personkrets är indelad i tre punkter (1 §):

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller sjukdom.
  • Personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

De som inte omfattas av LSS personkrets kan få hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen.

Genom en begäran kan du få stöd och service

Begäran kallas den ansökan som du gör för att få stöd och service enligt LSS lagstiftningen. Du, förälder eller god man kan begära insatser utifrån LSS. I ansökan talar du om vilken eller vilka insatser du har behov av. Du kan göra en skriftlig eller muntlig ansökan.                                                           

Så går en utredning till 

Efter att du, en förälder eller god man gjort en ansökan får du träffa en handläggare som tillsammans med dig samtalar om dina behov och förutsättningar. Den första kontakten kan ske i hemmet eller på Biståndsavdelningen. Handläggaren utreder dina behov genom att samtala med dig om följande, till exempel.

  • Din sociala situation. 
  • Ditt behov av stöd.
  • Ditt boende. 
  • Ditt funktionshinder och hälsotillstånd.
  • Handläggaren behöver kopia på läkarintyg, psykologutredning, funktionsbedömning från arbetsterapeut.

Beslut

Efter utredning fattas beslut om dina begärda insatser. Du får en kopia av utredningen med beslutet eller ett beslutsbrev.                  

Förhandsbesked

Tänker du flytta till Falköpings kommun, kan du begära ett förhandsbesked om vilka LSS-insatser som du kan beviljas i Falköping innan du flyttar hit. En sådan begäran behandlas på samma sätt som om du redan var bosatt i Falköpings kommun.                      

Överklagan

Får du avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till länsrätten. Information om hur du överklagar avslaget medföljer beslutet. Handläggaren som fattat beslut kan hjälpa dig att överklaga.