Avgifter för stöd och service

Det stöd och den hjälp du kan få av äldreomsorgen och området funktionsnedsättning är behovsprövad. Här kan du läsa om vad du ska betala när du får hemtjänst och annan hjälp inom eget boende eller äldreboende.

Inkomstförfrågan

Första gången du får hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, trygghetslarm, dagvård, korttidsvistelse eller flyttar till ett äldreboende får du en blankett, en så kallad inkomstförfrågan.

Vad du ska betala för dina insatser beror på vad du har för inkomst. Makars inkomst slås samman och delas lika.

Din/era totala inkomster jämförs mot ett förbehållsbelopp för att se vad du/ni har för betalningsförmåga.

Vad är förbehållsbelopp?

Förbehållsbelopp är de pengar du behöver för dina personliga behov, och som du ska ha kvar innan en avgift tas ut för vård, omvårdnad och sociala insatser.
 
I förbehållsbeloppet ingår ett schablonbelopp. Det är ett belopp som är lika för alla i hela landet, men varierar om du är äldre eller yngre än 65 år, och om du är ensamstående eller sammanboende.
 
Schablonbeloppet består av kostnader för:

 • Mat
 • Kläder och skor
 • Fritidsaktiviteter
 • Hygien, så som schampo och tvål
 • Förbrukningsvaror, till exempel diskmedel
 • Dagstidning, telefon och tv-avgift
 • Möbler och husgeråd
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Resor
 • Läkarvård och tandvård
 • Mediciner

I förbehållsbeloppet ingår även bostadskostnad, kostnad för god man och mattillägg vid fördyrad matkostnad för färdiglagad mat.

Räkna ut din avgift

Här kan du beräkna din preliminära avgift för:

Inkomstbeprövade avgifter

(summan kan aldrig bli mer än maxtaxan, 2089 kr per månad)


Hemtjänst, serviceinsatser t.ex. städ och tvätt

263 kr/h

Hemtjänst, omvårdnad

263 kr/månad

Kommunal hälso- och sjukvård

263 kr/månad

Trygghetslarm

315 kr/månad

Matdistribution

9 kr/tillfälle

Fönsterputs

236 kr/tillfälle

Kontaktperson

263 kr/månad

Boendestöd

263 kr/månad

Dagverksamhet

31 kr/dag

Äldreboende hemtjänst

2089 kr/månad

Korttids/växelvård

70 kr/dygn

 

Fasta avgifter

Fast avgifter som betalas utöver maxtaxan.


Matdistribution, lunch

59 kr/portion

Dagverksamhet, mat

59 kr/dag

Dagversamhet, resor

31 kr/dag

Äldreboende mat

3450 kr/månad

Äldreboende hyra

3957-6266 kr/månad

Korttid/växelvård mat

115 kr/dygn

 

LSS-avgifter

Avlastning korttid/LSS, måltider

Heldag 68 kr/dygn

Halvdag 46 kr/dygn

Dagcenter mat

50 kr/dag

Dagcenter resor

520 kr/månad

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om avgifter inom äldreomsorgen och området funktionsnedsättning kan du läsa broschyrerna nedan eller ta kontakt med handläggare nedan.