Funktionsnedsättning

Flera händer som bildar en ram kring värdeord som Människa, Gemenskap, Stöd, Unik, Vän.

Kommunen har enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ansvar att ge stöd till personer med funktionsnedsättning.

Vilket stöd finns att få?

Det finns två lagar som reglerar stödet:

  • Socialtjänstlagen, SoL
  • Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Vem kan få stöd enligt LSS

LSS ger personer med funktionsnedsättning rätt till insatser om behov finns för att uppnå goda levnadsvillkor. Om du söker stöd enligt LSS sker prövningen i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de tre personkretsarna som lagen avser. Därefter prövas om du har rätt till den sökta insatsen.

Stöd enligt LSS kan ges till personer:

  • med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  • med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, eller
  • med andra varaktiga, fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vilka insatser finns att få?

Läs mer här om vilka insatser som finns att få.