Sök pengar från Samrådet för lokalt folkhälsoarbete

Samrådet om lokalt folkhälsoarbete i Falköping är ett samverkansorgan mellan Falköpings kommun och Västra Götalandsregionen som ska initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella folkhälsoarbetet.

Prioriterade målgrupper: barn- och ungdomar 0-25 år samt personer 60 år och äldre.

Det övergripande målet för folkhälsa är att "skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen"

Vem kan söka?

 • Kommunala och regionala verksamheter.
 • Föreningar och organisationer med anknytning till eller som aktivt samarbetar med Falköpings kommun.
 • Enskilda personer kan söka med stöd från en kommunal verksamhet, förening eller organisation med anknytning till eller som aktivt samarbetar med Falköpings kommun.

Riktlinjer

 • Utvecklingsarbetet ska ligga i linje med prioriterade områden i verksamhetsplanen för folkhälsa.
 • Utvecklingsarbetet ska vara hälsofrämjande och förebyggande.
 • Utvecklingsarbetet bör vara delfinansierat till minst hälften.
 • Medel ges inte till sökandes ordinarie verksamhet.
 • Utvecklingsarbetet ska vara befolkningsinriktat.
 • Utvecklingsarbetet ska återrapporteras på särskild blankett.
 • Utvecklingsarbetet ska vara förankrat hos ledning/styrelse/nämnd.

Hur går det till?

 • Fyll i ansökan i vår e-tjänst här på hemsidan (du behöver bank-id).länk till annan webbplats Ta kontakt med folkhälsostrategen om du vill ansöka på annat sätt.
  • Ansökan om stimulansmedel upp till 40 000 kronor beslutas fortlöpande av folkhälsostrategen och presidiet för samrådet. Ansökningar som överstiger 40.000 kronor beslutas på samrådet.
 • Sista dag för inlämning av ansökningar inför samråd är:
  • 10 februari (beslut på samråd 25 februari)
  • 6 april (beslut på samråd 23 april)
  • 5 oktober (beslut på samråd 22 oktober)
  • 25 november (beslut på samråd 10 december)

 • När idén/projektet/insatsen är genomförd ska detta återrapporteras enligt beslut. Det gör du via e-tjänst direkt på hemsidan (du behöver bank-id).länk till annan webbplats Ta kontakt med folkhälsostrategen om du vill redovisa ert arbete på annat sätt.