Ekonomiskt bistånd

Har du hamnat i ekonomiska problem och provat alla andra möjligheter för att själv lösa situationen? Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd till din försörjning (försörjningsstöd) för att klara viktiga utgifter som mat och hyra.

Vad är ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat ekonomiskt bidrag som utreds och betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i kommunen och inte kan försörja sig på annat sätt har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. Meningen med försörjningsstödet är att det ska vara av tillfällig karaktär och stödja en återgång till självförsörjning. Du ska alltså på alla sätt bidra till din egen försörjning innan det kan bli aktuellt med försörjningsstöd.

Information och tidsbokning

Du är välkommen att ställa frågor eller beställa tid hos handläggare via individ- och familjeomsorgens reception. Alla uppgifter som framkommer i samband med handläggningen av din ansökan om ekonomiskt bistånd omfattas av sekretess. Det innebär att vi inte får prata med någon om din situation utan ditt samtycke.

Hur stort är bidraget?

Regeringen fastställer varje år nivån på riksnormen som anger hur stora bidragsbeloppen är per månad. Riksnormen bygger på Konsumentverkets beräkningar och är lika för hela landet. Normen bestäms även av familjens storlek och barnens ålder samt om du är ensamstående eller sammanboende.

Det är viktigt att du lämnar rätt uppgifter vid din ansökan om försörjningsstöd. Oriktiga uppgifter kan leda till att du polisanmäls för bedrägeri.          

Beslut och utbetalning

Efter besöket på socialkontoret utreder socialsekreteraren din ansökan så fort som möjligt. Beslut meddelas via brev eller samtal.

När du beviljas ekonomiskt bistånd kommer en utbetalning att göras till ditt bankkonto inom fem dagar efter att beslutet fattades. 

Överklagande

Om du är missnöjd med beslutet om ekonomiskt bistånd kan du överklaga beslutet eller vända dig till din handläggare.

Kontakt

Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd eller om det har gått mer än sex månader sedan du senast gjorde en ansökan, kan du komma i direkt kontakt med socialsekreterare i Mottagningsgruppen på telefontid måndag till torsdag kl. 8.30-9.30. Du kan även besöka socialtjänstens reception måndag till torsdag kl. 10.00-11.30 och be att få prata med Mottagningsgruppen på Stöd- och Försörjningsenheten.


I annat fall kontaktar du din socialsekreterare på telefontid måndag till torsdag kl. 8.30 - 9.30.


Telefonnummer till receptionen: 0515-88 53 20