Dödsboanmälan

Dödsboanmälan sker i de fall tillgångarna i dödsboet jämte andel i giftorättsgods inte överstiger begravningskostnaderna samt övriga kostnader i samband med dödsfallet. Det får inte finnas tillgångar i form av fast egendom eller tomträtt.

Dödsboanmälan görs av individ - och familjeomsorgen efter utredning och under förutsättning att dödsboets vistelsekommun är Falköping.
 
När någon har avlidit ska boutredning äga rum. Boutredning syftar till att avveckla den avlidnes bo. Boutredning är en helt privat angelägenhet som dödsbodelägarna har att ombesörja själva.

Initiativ till en dödsboanmälan ska tas av den eller de som enligt 20 kap 2 § ÄB är ansvariga för att bouppteckningsskyldighet iakttas.

Bestämmelser om dödsbo enligt ÄB 18 kap 1-2 §§

Finns det inte någon som tar hand om den avlidnes egendom ska medlem av hushållet som den avlidne tillhörde, hyresvärd eller annan som är närmast till det ta hand om egendomen samt tillkalla delägare eller anmäla dödsfallet till Individ- och familjeomsorgen.

Då anmälan skett till Individ- och familjeomsorgen eller förhållandet på annat sätt blir känt ska Individ- och familjeomsorgen - om det behövs - göra vad som enligt första stycket åligger delägare. För kostnaderna med anledning av detta har kommunen rätt till ersättning av boet. Lag 1994:1434.

Förutsättningar för en dödsboanmälan ÄB 20 kap 8a §

Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa förutsättningar låta en bouppteckning ersättas aven dödsboanmälan (ÄB 20 kap Il § 2 st och 8 a §). Kommunen prövar om förutsättningar föreligger för en dödsboanmälan. Det görs en bedömning om hembesök behövs för att värdera tillgångarna.

Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt får dödsboanmälan inte ske. Vid bostadsrättslägenhet och när efterarv enligt lag eller testamente förekommer bör man undvika att göra en dödsboanmälan.

Dödsboanmälan ska inte heller ske när värderingsfrågorna är komplicerade eller när det behövs mer omfattande efterforskning beträffande den avlidnes tillgångar. Om det föreligger ett testamente eller äktenskapsförord samt om det råder tveksamheter ska en bouppteckning förrättas.

Det samlade faktiska värdet av tillgångarna jämförs sedan med begravningskostnaderna och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Till andra utgifter räknas t.ex. kostnaderna för att ta hand om den avlidnes bo. Om den avlidne var ensamstående räknas också kostnaderna för att utrymma bostaden samt hyra för en månads uppsägningstid. En preliminär bouppteckningskostnad ska beaktas.

OBS! Avdrag får inte göras för andra skulder än sådana som är direkt knutna till dödsfallet. Särskilt om den avlidne var gift eller vid samboförhållande. Hänsyn ska tas till efterlevande makes giftorättsgods. Med stöd av 12 kap 2 § ÄktB kan efterlevande make dock begära att behålla sitt giftorättsgods.

Dödsboanmälan bör undvikas när efterarv eller tveksamheter finns. Vid samboförhållande kan bodelningsreglerna i sambo lagen bli tillämpliga på den egendom efter honom som ingått i sambornas gemensamma hem. Förutsättningen är att den efterlevande sambon begär att bodelning skall äga rum.

Utredningsunderlag för dödsboanmälan

Tillgångar

  • Banktillgodohavande på dödsdagen
  • Andra tillgångar såsom kontanta medel, värdepapper, försäkringar, yttre inventarier (t.ex. bil), kommande tillgångar (t.ex. pension, lön, skatt, begravningsförsäkring, återbetalning av abonnemang)
  • Efterlevande makes tillgångar
  • Boets lösöre
  • Kopia av senaste deklarationen


Kostnader

  • Begravningskostnader
  • Gravsten eller inskription på befintlig sten
  • Andra utgifter i anledning av dödsfallet t.ex. omhändertagande av den avlidnes bo
  • Om den avlidne är ensamstående - utrymning av bostaden och hyra under en månads uppsägning
  • En beräknad bouppteckningskostnad

OBS! Dödsboets tillgångar ska i första hand användas till kostnaderna som är direkt knutna till dödsfallet.