Begravning

Det är vanligt att man anlitar en begravningsbyrå för att ombesörja de praktiska frågorna men man kan också själv ordna hela eller delar av arrangemangen kring begravning, anskaffning av gravplats, gravsättning med mera.

Borgerlig begravning

Efter utträde ur Svenska kyrkan upphör rätt till en kyrklig begravningsceremoni. Ett alternativ är en borgerlig begravning. Med borgerlig begravning avses en ceremoni som inte är styrd av något regelverk. Begravningens innehåll bestäms av de efterlevande eller den avlidnes önskemål.

Svenska kyrkan är huvudman

Oavsett vilken religion man har eller vilken kyrka man tillhör är det Svenska kyrkan som är huvudman och ansvarig för begravningsverksamheten i Falköpings kommun.

Begravningsavgift och begravningsombud

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift som beräknas på den kommunala beskattningsbara inkomsten.

För dem som inte tillhör Svenska kyrkan finns begränsade möjligheter att direkt påverka hur församlingen sköter begravningsverksamheten. Därför finns i varje kommun begravningsombud utsedda av respektive länsstyrelse. Begravningsombudets uppgift är att:

  • Bevaka intressen för dem som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.
  • Tillstyrka eller avstyrka "kyrkans" förslag till begravningsavgift.

Kammarkollegiet

Kammarkollegiet fastställer begravningsavgiften för den som inte är medlem i svenska kyrkan.