Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2018-04-24

Skaraborg Logistic Center – en framgångsrik satsning

Kommunledningens långsiktiga satsning på Skaraborg Logistic Center har gett resultat. Logistikområdet på Marjarp i Falköping växer och har blivit en logistisk knutpunkt i Skaraborg. Näringslivet investerar i verksamhetslokaler och sysselsättningen ökar. Målet är att bli ett av Sveriges mest attraktiva logistikområden.

Den 23 april beslutade kommunfullmäktige i Falköping att godkänna försäljningen av kombi­terminalen Dryport Skaraborg för 24 miljoner kronor till Jula Logistics AB samt avtalet om markanvisning på 350.000 kvadratmeter..

Försäljningen till Jula är en del av den vision vi har för Skaraborg Logistic Center, säger Dan Gabrielsson (S), kommunstyrelsens ordförande. Vi kan konstatera att vårt målmedvetna och långsiktiga arbete har gett resultat. Investeringarna har gett oss en bra infrastruktur och ett mycket attraktivt logistikområde. Effektiva logistik- och transportlösningar ger möjlighet till nya etableringar och gynnar våra företag i Falköping och Skaraborg. Jag är övertygad om att Skaraborg Logistic Center kommer att bli ett av Sveriges starkaste varumärken inom logistikbranschen senast 2025.


Tydliga effekter på sysselsättningen

De investeringar som genomförts inom ramen för Skaraborg Logistic Center har nu börjat ge tydliga effekter på sysselsättningen. I dag sysselsätter verksamheterna inom konceptet Skaraborg Logistic Center närmare 200 personer. Indirekt har även jobb skapats inom verksamheter som service, byggverksamhet etc. Minst lika viktigt är att investeringarna möjliggör en ökad konkurrenskraft för regionens företag som till exempel Jula AB, Automotive Components i Floby (tidigare Volvo), och Falbygdens ost. Virkesterminalerna ger ökad effektivitet och nytta för regionens skogsägare.

En mycket stark utveckling har även skett när det gäller tjänster relaterade till underhåll av järnvägsfordon och rullande materiel, säger Leif Bigsten, kommunstrateg för logistik och infrastruktur. Här spelar BS Verkstäder en central roll, som bland annat har etablerat ett samarbete med Västtrafik för underhåll av persontåg.


Effektiv och miljövänlig logistik för hela Skaraborg

Utvecklingen av Skaraborg Logistic Center syftar till att locka nya etableringar, men framför allt stötta det befintliga näringslivet. Tillgång till en hållbar och effektiv logistik är av stor betydelse för många företag i Skaraborgsregionenen. Genom SLC får regionens företag en ökad tillgänglighet till järnväg och intermodala transporter (transportsystem som kombinerar bil, järnväg och båt). Förutsättningarna ökar för att företagen i Skaraborg kan fortsätta att utvecklas och finnas kvar i regionen.

Vår överenskommelse med Jula Logistics AB kommer att spela en mycket stor och avgörande roll, förklarar Leif Bigsten. Genom deras kompetens och resurser får vi en fantastisk möjlighet att attrahera och utveckla ny verksamhet med Marjarpsområdet och dess infrastruktur som bas. Inom ramen för SLC finns i dagsläget, förutom spåranslutna terminalytor, även tillgänglig mark (cirka 35 hektar) för logistikrelaterade etableringar, exempelvis lagerverksamhet. Vi satsar även på att utveckla utbildningar inom logistik- och järnvägsbranschen i samarbete med kommunens Lärcenter och Handelshögskolan i Göteborg. Att vi är på rätt väg visar ett arbete som Trafikverket genomfört nyligen. Falköping pekas ut som en av tre orter i Västra Götalandsregionen med en framtida utvecklad depåverksamhet och spåruppställning.


Karta över Skaraborg Logistic Center (Marjarps logistikområde) i Falköping

Skaraborg Logistic Center är ett övergripande koncept för all logistisk verksamhet på Marjarps logistikområde, både privat och offentlig verksamhet. Tabellen nedan ger förklaringar till hänvisningarna (1-11) i kartan.

Marjarps logistikområde 1-11

1

Terminal 1

Brogärdet. Kommunal intermodal godsterminal

2

Terminal 2

Stora Enso/Sydved. Privatägd virkesterminal

3

Terminal 3

Södra Skogsägarna. Privatägd virkesterminal

4

Terminal 4

Dryport Skaraborg. Containerterminal som köps av Jula Logistics AB

5

Terminal 5

Carlsson & Persson Skogstjänst AB. Privatägd träflisterminal

6

Terminal 6

GreenLog Falköping. Terminal som ägs av Fastighets AB Mösseberg

7


Expansionsyta för terminalverksamhet

8


Logistikpark för industri- och kontorslokaler

9


Falbygdens Energi AB/Värmecentral

10


Yta reserverad för järnvägsspår

11


Arla/Falbygdens ost


Kostnader för investeringar som gäller Skaraborg Logistic Center

Kommunens kostnader för spår, elektrifiering, signalreglering och terminalytor är cirka 82 miljoner kronor, fördelade på tio år. Efter försäljning av Dryport Skaraborg till Jula Logistics AB, minskar denna kostnad med 24 miljoner kronor. Cirka 28 miljoner kronor har erhållits i extern medfinansiering. Under uppbyggnadsfasen erhölls stöd från EU vad gäller analysarbete, planering etcetera.

Falköpings kommun fortsätter att äga infrastrukturen, som möjliggör anslutning till terminalerna vid Skaraborg Logistic Center, även i framtiden. Det vill säga samma princip gäller för Marjarps logistikområde, som när investeringar görs i infrastruktur inom andra industriområden. På Marjarp förstärks erbjudandet med spåranslutning, eftersom det ger en mycket stor konkurrensfördel mot andra, icke spåranslutna logistikområden.

I höst byggs nya industrigator, samt vatten och avlopp, för att i samarbete med Jula Logistics AB kunna sälja ytterligare 350.000 kvadratmeter industrimark, säger Leif Bigsten. Det är en satsning för framtiden som stämmer väl överens med olika omvärldsananlyser vad gäller behov av lager med mera, bland annat för den växande E-handeln.

Privata investeringar

Stora investeringar har även genomförts av privata aktörer som BS Verkstäder, (depå med mera) Stora Enso (virkesterminal) Södra Skogsägarna (virkesterminal) Carlsson & Persson Skogsstjänst (flisterminal), Erlandssons Bygg AB (lager för Falbygdens ost) och Fastighets AB Mösseberg, (terminal för crossdocking och lager) med flera.


Fakta om Skaraborg Logistic Center

Falköping har sedan 1995 satsat offensivt på att utveckla kommunen till en logistisk knutpunkt i vår region. År 2007 fick arbetet en mer tydlig inriktning och profil i och med etableringen av dagens moderna järnvägsanläggning. Då byggdes en elektrifierad och signalreglerad överlämningsbangård som skapade helt nya förutsättningar för effektiva tåglösningar till och från terminalområdena på Brogärdet och Marjarp.

Skaraborgs Logistic Center är ett konceptnamn för all verksamhet, såväl privat som offentlig, som sker på Marjarpsområdet i Falköping. Särskilt fokus riktas på intermodalitet, kombiterminaler, service och underhåll, logistikpark, utbildning med mera.


Brett stöd i Västra Götalandsregionen

Falköpings kommun har hela tiden haft ett brett stöd i arbetet med att utveckla Skaraborg Logistic Center. Allt arbete har skett på bred front och engagerat bland annat Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Göteborgs Hamn, Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg samt ett stort antal företag i regionen. Det positiva samarbetet med Jula Logistics AB innebär att Skaraborg Logistic Center förstärks och kan utvecklas ännu mer.


Sex terminaler på Marjarps logistikområde

Dagens logistikanläggning har växt betydligt och omfattar nu totalt sex terminaler, varav fem är spåranslutna.

  • Brogärdet. Kommunal terminal för diverse ändamål, främst vagnslast. Hanteringsytan är cirka 20.000 kvadratmeter. Spårlängd cirka 700 meter.
  • Stora Enso/Sydved. Privatägd virkesterminal.
  • Södra Skogsägarna. Privatägd virkesterminal.
  • Dryport Skaraborg. Containerterminal med en hanteringsyta som är cirka 35.000 kvadratmeter (hårdgjord och plattsatt). Spårlängd cirka 650 meter. Delar av denna terminal köps av Jula Logistics AB.
  • Carlsson & Persson Skogstjänst AB. Privatägd flisterminal.
  • GreenLog Falköping. Terminal för crossdocking och lager som ägs av Fastighets AB Mösseberg och driftas av TBN Sweden AB. Automotive Components i Floby (tidigare Volvo) är en stor kund som tar in gods till denna terminal från Tyskland, via järnväg.