Förmåner och villkor

Falköpings kommuns målsättning är att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Vi arbetar för ett gott arbetsklimat, minskad sjukfrånvaro och ökad jämställdhet och mångfald.

Här hittar du som är intresserad av att jobba hos oss allt du behöver veta om Falköpings kommun som arbetsgivare, t ex lön, semester, tjänstledighet, utbildning och förmåner.

Anställningsvillkor

Förhållandet mellan dig och Falköpings kommun som arbetsgivare regleras genom det kommunala kollektivavtalet. Detta avtal innehåller regler om förmåner, skyldigheter, rättigheter, ledigheter med mera. Enligt lagen om anställningsskydd — LAS — finns det två anställningsformer:

  • anställd tillsvidare
  • anställd för viss tid

Arbetstid

Den ordinarie arbetstiden ska vara i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka för administrativ personal eller motsvarande. Det finns även andra förekommande arbetstidsmått.  

Företagshälsa

Alla arbetsplatser har tillgång till företagshälsa. Uppdrag mot företagshälsan initieras av chef enligt uppgjorda rutiner för samarbete mellan Falköpings kommun och företagshälsan.

Försäkringar

Kommunen har tecknat en särskild trygghetsförsäkring vid arbetsskada — TFA-KL — för samtliga anställda. Vid arbetsskada har du bland annat möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst, sveda och värk samt för vissa kostnader som uppstått i samband med skadan.

Föräldrapenningtillägg

Du som varit sammanhängande anställd hos arbetsgivaren under minst 365 kalenderdagar före ledighet med föräldrapenning, har rätt till föräldrapenningtillägg enligt avtal.

Hälsofrämjande kommun

Inom Falköpings kommun erbjuds du en rad hälsofrämjande aktiviteter såsom årliga föreläsningar och seminarium, idrottsförening, konstförening, gruppträning i Kommunlyftet och kommungym. Vi arbetar även aktivt med kostrådgivning, träningsrådgivning och instruktioner, motiverande samtal för förändring av livsstil, ergonomi, hälsoprofilbedömning samt stöd vid stresshantering där behov finns.

Jämställdhet och mångfald 

Förutom diskrimineringslagstiftningen finns en övergripande mångfaldsplan för hela Falköpings kommun samt jämställdhets- och mångfaldsplaner för varje förvaltning. Planerna innehåller bland annat konkreta och mätbara mål för arbetet med jämställdhet och mångfald.

Kompetensutveckling

Falköpings kommun erbjuder kompetensutveckling av olika slag genom en omfattande intern utbildningsverksamhet. Dessa utbildningar bekostas helt av kommunen.

Leasingbil

Som tillsvidareanställd i Falköpings kommun finns möjlighet att leasa en biogasbil under en treårsperiod.

Lön

Lönen inom Falköpings kommun är individuell och differentierad. Lönen betalas ut den 27:e i varje månad, men utbetalningsdatum kan tidigareläggas beroende på hur det sammanfaller med helgdagar.

Pensioner

Alla medarbetare inom Falköpings kommun får tjänstepensionsavsättning. Uttag kan påbörjas från 61 års ålder.

Kommunpaletten

Kommunen stöder konstföreningen Kommunpaletten.

Samverkansavtal (FAS)

Inom Falköpings kommun har vi tecknat ett avtal med samtliga fackliga organisationer kring Förnyelse, Arbetsmiljö och Samverkan (FAS). Medarbetarens inflytande är grunden för samverkan. Det är viktigt att du som medarbetare kan påverka din arbetssituation och känna arbetsglädje och delaktighet i det dagliga arbetet. Samverkan sker i utvecklingssamtal, på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer.

Semester

Semesterförmåner utges enligt semesterlagens bestämmelser men AB (Allmänna Bestämmelser) ger dig förmånligare semestervillkor än vad lagen anger.

Antal semesterdagar

Ålder

-39

40-49

50-

Antal semesterdagar

25

31

32

 

Semesterväxling

Falköpings kommun har tecknat avtal med ett antal fackliga organisationer angående semesterväxling för administrativ personal. Semesterväxling innebär att man byter semestertillägget mot extra semesterdagar.

Tjänstledighet för studier

Alla som varit anställda i sex månader i följd eller sammanlagt tolv månader under den senaste tvåårsperioden har rätt till tjänstledighet för studier. Rätten till studieledighet gäller således också visstidsanställda och vikarier. Om flera på en arbetsplats vill ha tjänstledigt samtidigt gäller förtur för fackliga studier, för anställda med kort skolutbildning och för anställda som inte varit tjänstlediga tidigare. Vid långa utbildningsperioder har kommunen rätt att skjuta upp din begärda ledighet i sex månader. Om kommunen vill skjuta upp din begärda ledighet kan facket begära överläggningar.

Träningsbidrag

Som en del i det hälsofrämjande arbetet erbjuds alla månadsavlönade medarbetare (med en sammanhängande anställning om minst 6 månader) ett träningsbidrag på max 1200 kr/år. Bidraget ska användas till motionsaktiviteter och träningskort/badkort.

Tystnadsplikt

Alla anställda inom Falköpings kommun har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Tystnadsplikten innebär bland annat att du inte får föra vidare uppgifter om personliga förhållanden eller hälsotillstånd. Även uppgifter om familjeförhållanden, arbetsförmåga och sociala förhållanden lyder under sekretesslagen. 

Uppsägningstid

Uppsägningstiden regleras av Lagen om anställningsskydd (LAS) och kollektivavtal. När du själv säger upp din anställning gäller tre månaders uppsägningstid. Har du varit anställd kortare tid än tolv månader gäller en månads uppsägningstid.

Varumärket/Cittaslow

Falköpings kommun är Sveriges första Cittaslow — ett internationellt nätverk för Det goda livet. Cittaslow är vårt verktyg för att internt och externt förankra Varumärket Falköping och dess kärnvärden med falbygdsmaten, kommunikationer, megalitkulturen och platålandskapen. Som medarbetare är du en viktig ambassadör i detta arbete.