Om Musikskolan

Musikskolan i Falköping vänder sig till kommunens samtliga invånare där barn och unga är den prioriterade gruppen. Musikskolan erbjuder en kvalificerad, bred musikundervisning av välutbildade pedagoger och är en stimulerande del av många barns och ungdomars uppväxt.

Personlig utveckling genom musik

Musikskolan vill visa på värdet av det egna musicerandet; musikundervisningen ska fördjupa elevens musikaliska färdigheter, men den ska också ses som ett medel för personlig utveckling och för utveckling av sociala kompetenser. Inga förkunskaper krävs – lärandet utgår från varje elevs egna förutsättningar; intresse, ambition och förmåga.

På Musikskolan får eleven lära sig att spela, sjunga, dansa och/eller drilla. Mycket kort innebär det träning i instrumental och vokal teknik, gehörsspel, spel efter noter, musicerande i olika samspelsformer samt dans och rörelse. Vi lägger stor vikt vid orkester och ensembleverksamheten. Vår strävan är att undervisningen ska bidra till att eleverna blir självständiga och kreativa och att de efter avslutad utbildning ska kunna ha glädje av sina kunskaper i kulturlivet på olika sätt.

En lektion per vecka hela läsåret

En musikskoleelev får i princip en lektion per vecka under läsåret. Lektionstiden varierar från cirka 20 minuter enskilt upp till cirka 60 minuter för grupplektion. Pedagogiska och metodiska hänsyn tas alltid när undervisningen planeras.

Vi erbjuder under ett läsår minst 25 lektioner enskilt eller i grupp. Lektioner som faller bort på grund av din egen frånvaro räknas som speltillfälle. Som musikskoleelev får du även möjlighet att medverka i vår stora ensembleverksamhet. Lärarna har stor frihet i sin schemaläggning att förändra det vardagliga veckoschemat så att undervisningen blir så bra och varierad som möjligt.

Barn och ungdomar 0-19 år och vuxna

Går man på Musikskolan blir man en del i en helhet. I vår verksamhet finns barn och ungdomar från 0-19 år samt vuxna.

Vuxenundervisning

I mån av plats kan vuxna delta i instrumental- och sångundervisningen. Vuxna är också välkomna att delta i Musikskolans ensemble- och orkesterverksamhet.