Vattenvård

Slafsan

Ramdirektivet för vatten och Förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön reglerar arbetet med förvaltningen av allt vatten, både ytvatten och grundvatten.

Målet med vattendirektivet är att nå en god vattenkvalitet. Falköping tillhör Västerhavets vattendistrikt. Kvalitetskrav i form av miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster har beslutats av Västerhavets vattendistrikt.

Falköpings kommun är medlem i Ätrans vattenråd, Vattenrådet för Vänerns sydöstra tillflödenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Tidans vattenförbund. Inom ramen för vattenrådens och vattenförbundets verksamhet sker övervakning av vattenkvalitén.

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistriktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Viss Vatteninformationssystemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster