Den lokala naturvårdssatsningen - LONA-bidraget i Falköpings kommun

Bilden visar backsippor

Backsippor

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) utgör den största nationella satsningen hittills för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård. Kommuner kan få LONA-bidrag om upp till 50 procent av bidragsberättigade kostnader. För specifika våtmarksprojekt gäller bidrag upp till 90 procent av bidragsberättigade kostnader.

Vilka projekt kan få stöd?

Nyckelord för LONA-satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ, friluftsliv, samverkan, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet. Projekt inom följande kategorier kan få stöd:

  • kunskapsuppbyggnad
  • framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram
  • områdesskydd
  • vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter (inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö)
  • restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter
  • information, folkbildning och annan kunskapsspridning

Kommuner kan få högst 50 procent av projektens bidragsberättigade åtgärder som bidrag. En av grunderna till satsningen på lokal naturvård är att uppnå de nationella miljömålen. Friluftslivet och dess kopplingar till hälsa, jämställdhet och integration är andra viktiga utgångspunkter.

Vem kan söka LONA-bidrag?  

Det är kommuner som kan ansöka om LONA-bidrag. Men olika lokala aktörer (till exempel intresseorganisationer) kan initiera projekt. Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Det är alltid kommunen som är ansvarig – från ansökan fram till slutrapportering. Projekttiden kan vara upp till fyra år.

Totalt har Falköpings kommun erhållit 2 238 330 kr i statliga bidrag till 14 olika naturvårdsprojekt under åren 2004 - 2017. LONA-bidragen utgör totalt 1 766 000 kr.

Skrattmåsar

Ny våtmarkssatsning inom LONA

I regeringens budget för 2018 ingår en våtmarkssatsning på 200 miljoner kronor årligen under 2018-2020. Delar av denna satsning kommer fördelas genom LONA-bidrag till kommunerna. Även andra lokala aktörer kan söka bidrag för att planera och anlägga våtmarker, men genom kommunen.