Skyddsvärda träd

Jätteek i naturreservatet Forentorpa ängar

Vad är ett skyddsvärt träd?

Med särskilt skyddsvärda träd (både levande och döda träd ingår i definitionen) avses:

  1. jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter.
  2. mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år.
  3. träd grövre än 40 cm i diameter med utvecklad hålighet i stammen.

Sverige har ett stort ansvar för skyddsvärda träd

Särskilt skyddsvärda träd är ovanliga i landskapet och bör betraktas som omistliga oavsett om de påträffas i skogsmark, odlingslandskap eller urbana miljöer. Jord- och skogsbruket under 1800- och 1900-talet reducerade kraftigt förekomsten av jätteträd. Fortfarande finns det dock kvar vissa större förekomster framförallt i England och Sverige och då huvudsakligen av ek.

Sverige har ett internationellt ansvar för gamla och grova lövträd. Skydd och vård av jätteträd bör prioriteras på både nationell, regional och kommunal nivå med utgångspunkt från att:

  • Sverige har ett av Europas största bestånd av jätteträd, i synnerhet av ek. Jätteekar utgör ett av de artrikaste habitaten i Europa.
  • Jätteträd utgör en värdefull, artrik och tydlig ansvarsmiljö för Sverige.
  • Jätteträd har en mycket viktig funktion för hotade arter och utgör ett viktigt kulturarv.
  • Det finns en enighet om att effektiva skydds- och skötselåtgärder behövs för att klara jätteträdbeståndets natur-, kultur- och upplevelsevärden.

Avverkning av skyddsvärda träd kräver samråd med länsstyrelsen

Om du vill avverka ett gammalt grovt träd, ett skyddsvärd träd, bör du först göra en anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken till Länsstyrelsen då det riskerar att väsentligen ändra naturmiljön. Se naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöer där skyddsvärda träd ofta finns och varför de finns här

Trädmiljöer som ofta har höga natur-, kultur- och upplevelsevärden är grova och gamla ekar, gårdsmiljöer, parker och kyrkogårdar, alléer och hamlade träd.

Jätteekar påträffas framförallt i hagmarker och vid större gårdar. Under långa tider användes ekvirke som båtbyggnadsmaterial, framförallt till örlogsfartyg. För att säkra försörjningen av ekvirke fredades ekarna i Sverige på 1500-talet. Enbart Kronan fick då avverka ekarna. Skyddet av ekarna resulterade i att många växte sig mycket stora och vidkroniga, framförallt i de öppna betesmarkerna och slåtterängarna. När fredningen upphörde under 1800-talet hade Sverige sannolikt ett av de största bestånden av gammal, grov ek som funnits i Europa.

Vårdträd har oftast planterats som minnesmärken när till exempel ett nytt boningshus uppförts, ett barn fötts eller vid giftemål. Brist på nödvändiga skötselåtgärder och kunskaper om skötselmetoder gör att många vårdträd avverkas i onödan.

Alléer innehåller ofta gamla träd och hålträd men mer sällan jätteträd. Förekomst av alm, lönn, ek och ask i alléer samt det ljusexponerade läget i kombination med dammpåverkan från åkrar och grusvägar ger ofta en rik lavflora. Alléer utgör ofta viktiga miljöer för hålhäckande fågelarter, fladdermöss samt rödlistade arter av insekter.

Var finns de gamla grova träden?

Trädportalen är en webbplats som samlar uppgifter om var skyddsvärda träd finns. Informationen är öppen för alla och du kan själv söka efter träd i din närmiljö samt rapportera in egna fynd av gamla träd.

Jätteek

Symbolträd för skyddsvärda träd i Falköping 

I naturreservatet Forentorpa ängar finns den största ansamlingen av skyddsvärda träd i kommunen. I en av ekhagarna finns en mycket magnifik jätteek som Falköpings kommun har utsett till symbolträd för skyddsvärda träd.

Eken är mycket knotig och stammens omkrets är 428 centimeter. Den har mycket goda livsbetingelser och är redan skyddad eftersom det står i ett naturreservat som förvaltas av länsstyrelsen.

I anslutning till eken finns en naturstig som är uppskyltad. På den här jätteeken växer den sällsynta lunglaven. Den är en av våra största och mest imponerande bladlavar. Lunglaven indikerar höga naturvärden och är skyddsvärd. Lunglaven är en fascinerande lav. I regnigt väder lyser den med sin ärtgröna färg, men när vädret är soligt och torrt blir den oansenligt gråbrun. I takt med att gamla träd blir allt sällsyntare, blir också lunglaven svårare att hitta.