Naturreservatet Skogastorp

Bilden visar Skogastorpskärret

Skogastorpskärret

Skogastorpskärret har under lång tid varit känt som Västergötlands orkidéparadis. De kalkrika fuktängarna med sin rika kärlväxt- och mossflora utgör naturligtvis ett mycket stort värde i sig men området har också många andra kvaliteter. Alvarmarkerna vid Högstena alvar och Öja hed är välkända och representerar en naturtyp som i internationellt perspektiv är mycket ovanlig.

En annan av reservatets kvaliteter är lövskogen i branten nedanför Plantabergets hjässa. Här finns en mycket rik flora med bland annat orkidéer och många lundväxter. Allra vackrast är dessa miljöer på våren i april-maj när vårblomningen är som mest intensiv. Här finns också, liksom på många andra håll i området, en rik mossflora med flera rödlistade arter. Området vid Skogastorp är en mosaik av skogar, skogsdungar, brynmiljöer, buskage, pollen- och nektarrika högörtängar, välhävdade, örtrika gräsmarker, jordblottor, vätar och små vattendrag.

Friluftsliv och tillgänglighet

Skogastorpskärret är mycket känsligt för slitage. Därför är det viktigt att hålla sig till det spång- och stigsystem som finns i kärret. Inom området finns flera mindre p-platser, dels vid entrén till Skogastorpskärret, dels utmed vägen norr om Högstena. Det finns även en större parkering där det är möjligt att stanna och vända med buss.