Naturvårdsprogram för Falköpings kommun

Skogastorp

Falköpings kommun antog ett nytt naturvårdsprogram den 26 februari 2018. Naturvårdsprogrammet utgör en samlad redovisning av naturvårdens intressen och ska vara Falköpings kommuns långsiktiga policydokument när det gäller bevarandet av de naturvärden som finns inom kommunen. 

Naturvård syftar till att bevara och utveckla den biologiska mångfalden. Denna mångfald har naturligtvis ett egenvärde, men är också en förutsättning för människans fortsatta existens på jorden. Naturen är en väsentlig del av människans livsmiljö och naturresurserna är nödvändiga för människans försörjning. I arbetet för en hållbar utveckling, där miljön skyddas och naturresurserna nyttjas uthålligt, är ökad insikt i naturvårdsfrågorna en förutsättning. Det är ett ansvar vi har gentemot kommande generationer.

Naturvård är idag ett delat ansvar mellan stat och kommun. En av de viktigaste uppgifterna för naturvården är naturvårdsplanering, det vill säga insamlande av kunskap om naturen och systematisk redovisning av vilka områden som är av särskilt värde. Denna naturvårdsplanering redovisas, som här i ett naturvårdsprogram. Naturvårdsprogrammet omfattar hela Falköpings kommun, alltså även privat mark. I naturvårdsprogrammet redovisas mer än 2 000 områden med naturvärden. Det finns ett flertal kommuntäckande inventeringar, men vissa inventeringar är äldre och det saknas fortfarande en del dokumentation om kommunens naturvärden. Naturvårdsprogrammet bör därför uppdateras efterhand som ny kunskap kommer fram.

Naturvårdsprogrammet består av följande delar:

Webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Innehåller cirka 2 000 naturvärdesobjekt.

Objektdel:PDF  Innehåller beskrivningar av cirka 1 100 naturvärdesobjekt. Vissa objekt saknar beskrivningar på grund av brist på dokumentation.  

ObjektlistaPDF: Innehåller samtliga naturvärdesobjekt.

Handlingsprogram för naturvårdsarbetet i Falköpings kommunPDF

Remissen

Naturvårdsprogrammet har skickats ut på remiss under tiden 2017-10-16 till och med 2017-12-16. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Naturvårdsprogrammets huvudsakliga syfte är:

  • att vara ett aktuellt, samlat kunskapsunderlag över kommunens naturvärden som kan ligga till grund för den fysiska planeringen
  • att ligga till grund för ställningstaganden i natur- och miljövårdsfrågor
  • att lägga fast mål för kommunens naturvårdsarbete

  Naturvårdsprogrammets viktigaste användningsområden:

  • fungera som underlag för kommunal planering
  • ge information till kommuninnevånare och turister om intressant och värdefull natur
  • fungera som underlag för säkerställande av skyddsvärda områden
  • fungera som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar
  • fungera som utbildningsmaterial
  • ge information och råd till markägare och brukare

  Finansiering av naturvårdsprogrammet har skett med stöd av Naturvårdsverkets statliga bidrag för lokal och kommunal naturvård.