Vråhålan

Bild på Vråhålan

Utsikt över Vråhålan

Vråhålan utgörs av en kilformad sprickdal. I området finns högrest ädellövskog, svårgenomträngliga sumpskogar, dramatiska klippväggar, djupa bergsklyftor och inte minst en vidunderlig utsikt.

I Vråhålan finns också ett tiotal så kallade rikkärr. Det är det största antal rikkärr samlade på ett område som finns i länet. Rikkär är kärr med hög kalkhalt. I dessa lever flera sällsynta orkidéer och mossor. I Vråhålans rikkärr finns också den rödlistade kalkkärrsgrynsnäckan. För att växterna och mossorna ska finnas kvar måste de hållas öppna genom regelbundet slåtter.

Skogen i området är på många ställen opåverkad av skogsbruk. Längst in i den djupa, skuggiga och fuktiga bergsklyftan liksom vid de branta klippväggarna växer flera sällsynta lavar och mossor på klippblock och trädstammar. Den sällsynta mindre flugsnapparen besöker området regelbundet.

Uppe på Mössebergs platå finns en välkänd utsiktsplats varifrån stora delar av södra Falbygden kan ses. Här kommer Länsstyrelsen att anlägga en parkeringsplats. I övrigt är områdets terräng svårframkomlig.

Beslut föreskrifter och skötselplanPDF