Naturreservatet Väggårdsskogen

Ekhage

Ekhage

Väggårdsskogen ligger på kalkfattig och inte speciellt näringsrik berggrund. I de västra delarna av reservatet är terrängen blockrik. Flera mindre våtmarker och sumpskogar finns inom reservatet.

Reservatet består till största delen av gammal granskog med inslag av tall. I det östra delområdet finns en igenväxande betesmark som nyligen gallrats och där ek och asp i dag dominerar i trädskiktet. Sumpskogarna hyser ett visst lövinslag av framförallt björk och klibbal. Området genomkorsas av flera stenmurar.

Friluftsliv

En brukningsväg leder fram till området. Det östra delområdet, som är betesmark, är relativt lätt att besöka. Det västra delområdet är bitvis svårframkomligt. För den naturintresserade är det dock ett fint utflyktsmål där man kan uppleva gammal skog med stora inslag av död ved.