Naturreservatet Tovaberget

Kärrknipprot

Kärrknipprot

Naturreservatet Tovaberget ligger på Tovabergets västsluttning och omfattar även en liten del av platån.

Diabasbranten markeras av ett 10-15 meter högt stup. Under diabasen vidtar ett lager av lerskiffer med ett visst kalkinslag, som ger upphov till rika jordar, örtrika vegetationstyper i skogsmark och kalkkrävande mossflora vid bäckar och sumpskogar. Kalkhaltigt vatten som sipprar fram har gett upphov till extremrikkärr.

Reservatet består till största delen av kalkpåverkad natursumpskog. Längs den naturligt slingrande Korstorpsbäcken i naturreservatets västra del domineras sumpskogen av klibbal. Öster om bäcken övergår klibbalskogen i gransumpskog med inslag av grov björk, klibbal, asp och tall. I buskskiktet finns brakved, hassel och olvon. Fältskiktet är örtrikt och mossfloran är rik. Den rödlistade arten grön sköldmossa har påträffats här.

Det finns tre artrika extremrikkärr. Av intressanta arter i kärren märks majviva, kärrknipprot, ängsnycklar, flugblomster, tagelstarr, näbbstarr, tätört, slåtterblomma, gyllenmossa, piprensarmossa och de rödlistade arterna sumpäggsvamp och rikkärrsgrynsnäcka Vertigo geyeri.

Friluftsliv och tillgänglighet

Skälen för reservatets bildande är uteslutande naturvetenskapliga. Inga stigar eller andra anordningar finns därför i reservatet.

Länkar