Naturreservatet Sydbillingens platå

Naturreservatet är beläget på Sydbillingens platå och berggrunden består inom hela reservatet av diabas.

Jordlagren består av antingen ett tunt moräntäcke eller mer eller mindre mäktiga torvlager. Genom att diabasens flacka öyeryta är genomkorsad av sprickbildningar och sänkor har ett mosaikartat landskap skapats med skogar inom de torrare och myrmarker inom de fuktigare delarna.

Myrmarkerna utgörs av några större mossekomplex samt en mångfald mindre kärrpartier. Storemossen, Huljemossen och Degramossen dominerar reservatets östra del. Kärrpartierna bildar ett nätverk i de skogspartier som omger mossarna. Kärren är uteslutande fattigkärr. Skogsmarkerna finns i huvudsak inom de västra delarna av reservatet samt runt mossekomplexen i öster. Vanligast förekommer blåbärsgranskog med ett trädskikt som består av gran med inblandning av tall och björk.

Reservatet karaktäriseras av en hög grad av orördhet. De hydrologiska förhållandena har ej påverkats av dikning, täkt eller liknande. Skogen har en ursprunglig karaktär, till största delen genom en naturlig föryngring efter 1800 talets intensiva betning och skogsbruk. Området har höga ekologiska naturvårdsvärden som är knutna framförallt till områdets relativa orördhet.