Naturreservatet Sunnersiken

Sunnersiken är ett barrskogsområde som ligger uppe på Sydbillingen. Genom reservatet rinner en bäck.

Området är en huvudsakligen grandominerad barrskog med våtmarksavsnitt. Tall förekommer framförallt i två avsnitt i norra delen av reservatet, men finns även som inslag i övriga barrskogen. Även lövträd som björk, oxel och ek växer i området. Vid den gamla torpplatsen växer äppleträd. De norra delarna har äldst trädskikt med gamla och grova exemplar av framför allt gran. Död ved uppträder rikligt och på sina ställen ligger stora högar med lågor. Mycket av dödveden ligger fuktigt och har en rik påväxt av mossor. Det stora värdet i detta reservat är den rikliga mängden död ved som gynnar kryptogamer samt insekter och fågelliv.

Friluftsliv

Området erbjuder svamp och bär samt jakt. Sannolikt besöks området av en del vandrare. I dag finns en stig alldeles väster om reservatet som går emellan bilvägen och Bjärsjön. Inne i reservatet finns en stig till ett jakttorn och en otydlig äldre stig som löper från den gamla tomten ner till den stig som går till sjön.

Länkar