Naturreservatet Strömsholm

Strömsholm omfattar naturreservatet Strömsholm och ligger vid gårdarna Strömsholm och Vistaholm, cirka 1,5 mil väster om Falköping.

Lidan rinner genom reservatet och delar det i två delar. I hela sträckningen genom reservatet är ån strömmande med kortare lugnt flytande partier. Cirka 500 meter på var sida av Lidan finns strandskog med stark påverkan från vattnet. Inom reservatet finns flera mer eller mindre tillfälliga biflöden till Lidan. Hela området består av olika typer av lövskog där inget skogsbruk bedrivs.

Utmed Lidan, på båda sidor om ån, finns sumpskog som domineras av ask med stort inslag av klibbal och gråal. Längre från ån finns alkärr och aspskog på gammal inägomark. Många av träden är gamla och grova och tillgången på död ved är god. Området har stor betydelse för växter och djur knutna till lövskog och rinnande vatten och hyser bl.a. en artrik kryptogamflora.

Friluftsliv

Inom området finns ingen bebyggelse och inga anläggningar. Området är relativt otillgängligt för det rörliga friluftslivet. För närvarande finns det ingen ambition att förbättra tillgängligheten genom att anlägga exempelvis ett stigsystem.