Naturreservatet Smula ås

Smula ås utgör en välutbildad rullstensås, som ingår i ett större åsområde med karaktär av kamelandskap. Den nästan kilometerlång åsrygg som sträcker sig i nordsydlig riktning genom odlingslandskapet i Smula socken.

Åsen är bitvis brant, och höjer sig markant över det omgivnade landskapet. I söder angränsar den till Ätran. Åsen har tidigare hävdats med slåtter, men under 1900-talet har slåttern ersatts av bete. Floran på åsen är tydligt kalkpåverkad och av torrängskaraktär.

Bland arterna märks en lång rad av karaktärsarterna för de stäppartade torrängarna - fältvädd, krissla, trollsmultron, drakblomma, smalbladig lungört, blodnäva, färgmåra, jordtistel och backsmultron är exempel. Träd och buskskiktet är mycket glest, det domineras av enbuskar med inslag av enstaka träd.

Friluftsliv

Området är lätttillgängligt och är ett populärt utflyktsområde. Det finns goda parkeringsmöjligheter i anslutning till reservatet.

Beslut, PDFSkötselplanPDF