Naturreservatet Skogastorp

Bilden visar Skogastorpskärret

Skogastorpskärret

Skogastorpskärret har under lång tid varit känt som Västergötlands orkidéparadis. De kalkrika fuktängarna med sin rika kärlväxt- och mossflora utgör naturligtvis ett mycket stort värde i sig men området har också många andra kvaliteter. Alvarmarkerna vid Högstena alvar och Öja hed är välkända och representerar en naturtyp som i internationellt perspektiv är mycket ovanlig.

En annan av reservatets kvaliteter är lövskogen i branten nedanför Plantabergets hjässa. Här finns en mycket rik flora med bland annat orkidéer och många lundväxter. Allra vackrast är dessa miljöer på våren i april-maj när vårblomningen är som mest intensiv. Här finns också, liksom på många andra håll i området, en rik mossflora med flera rödlistade arter. Området vid Skogastorp är en mosaik av skogar, skogsdungar, brynmiljöer, buskage, pollen- och nektarrika högörtängar, välhävdade, örtrika gräsmarker, jordblottor, vätar och små vattendrag.

Friluftsliv och tillgänglighet

Skogastorpskärret är mycket känsligt för slitage. Därför är det viktigt att hålla sig till det spång- och stigsystem som finns i kärret. Inom området finns flera mindre p-platser, dels vid entrén till Skogastorpskärret, dels utmed vägen norr om Högstena. Det finns även en större parkering där det är möjligt att stanna och vända med buss.

Beslut om utökningPDF

BeslutskartaPDF

SkötselplanPDF

SkötselplanekartaPDF

AnordningskartaPDF