Naturminnet Sjöängen

Grön äng omgärdad av skog

Sjöängen är ett plant, nästan cirkelrunt, öppet gungflykärr av extremrikkärrstyp, som ligger i en åsgrop i en sänka omgiven av åsgruskullar. För mer än 200 år sedan var kärret en sjö.

Kärret omges av björksumpskog. Sjöängen är ett av de högst klassade kalkkärren i Västergötland.

Området har en mycket artrik flora. I kärret växer exempelvis den i södra Sverige ytterst ovanliga myrbräckan i ett stort bestånd. Dessutom förekommer bland annat axag, sumparv och ett flertal andra ovanliga kärlväxter och mossor. Sjöängen är skyddat som naturminne och dessutom är det ett Natura 2000-område.

Nordväst om Sjöängen finns källkärr med vaxnycklar och kärrknipprot (Natura 2000-området Slöta Trädgården) och väster om Sjöängen finns ett mindre rikkärr (Natura 2000-området Slöta Jutagården).

Friluftsliv och tillgänglighet

En liten stig leder fram till naturreservatet.