Naturreservatet Sätuna utmark

Sätuna utmark ligger på Nordbillingens diabasplatå och är en barrblandskog på frisk fuktig mark.

Strukturen är mosaikartad med olikåldriga träd, lövinslag, hällmarker, våtmarker och sumpskogar. Barrskogen är av ristyp med blåbär och lingon. Granen dominerar trädskiktet men inslaget av tall är stort. Många av granarna är gamla och senvuxna. Det finns riktigt gamla träd av framförallt tall och de äldsta är upp emot 200 år gamla.

Inom reservatet finns några små bäckar och ett flertal områden med sumpskog. I anslutning till de fuktiga delarna finns det rikligt med gamla knotiga björkar som är övervuxna med både vanliga och ovanliga lavar. Det finns rikligt med död ved av olika dimensioner i reservatet. På veden förekommer ett flertal signal- och rödlistade arter av svampar, mossor och lavar. I den döda veden finns spår efter insekter.

Friluftsliv och tillgänglighet

Sätuna utmark ligger på Billingen som är av riksintresse för friluftslivet. Inom reservatet finns inga stigar eller anordningar för friluftslivet och Sätuna utmark är knappast ett välbesökt friluftsområde.

Länkar