Naturreservatet Ruskela källa

Ruskela källa

Reservatet ligger på Brunnhemsbergets västsluttning och är en ängsgranskog med en mycket artrik marksvampflora. I områdets östra del ligger Ruskela källa och därifrån rinner Ruskelabäcken västerut nedför sluttningen. Längs med bäcken finns en rik mossflora och rikligt med död ved.

Området består till största delen av barrskog med lång skoglig kontinuitet. Öster om källan är sluttningen brantare och delvis mycket blockrik. Här finns rikligt med död ved. I de västra delarna är inslaget av lövträd större med bland annat björk, asp och klibbal. En skogsbilväg löper genom området. Faledreven som är Skaraborgs bäst bevarade fädrev går från Segerstad kyrka till Ruskela källa. Faledreven användes förr för att driva boskap från byarna till utmarksbetena uppe på Brunnhemsberget.

Friluftsliv och tillgänglighet

Vandringsleden Faledreven löper genom reservatet. I anslutning till källan finns det bänkar och en iordningställd eldstad.

BeslutPDF

Beslutskartaöppnas i nytt fönster

SkötselplanPDF

Skötselplanekartaöppnas i nytt fönster