Naturreservatet Rösjö mosse

Rösjö mosse

Rösjö mosse är Skaraborgs största våtmarkskomplex. Området har högsta värde i våtmarksinventeringen och ingår i Myrskyddsplanen och EU:s ekologiska nätverk Natura 2000.

Rösjö mosse utgörs huvudsakligen av platåmossar. I myrkomplexet ingår även topogena kärr, sumpskogar, mader och Rösjön. Myren har flera stora öppna mosseplan med ristuvvegetation som korsas av vidsträckta dråg. Rösjö mosse har höga ornitologiska värden med stora populationer av häckande ljungpipare, grönbena och storspov. Sångsvan och trana häckar också på myren och tillfälligt även varfågel. Mossen har tidigare varit en av Skaraborgs största spelplatser för orre. Närheten till Hornborgasjön förstärker de ornitologiska värdena.

I den sydvästra delen finns en gammal skogsbetesmark vilken idag är barrblandskog med främst gran, tall och björk. Många stora grova träd av alla trädslag förekommer varav några är vidkroniga kjolgranar. Fortfarande öppna gräsbevuxna gläntor hittas i vissa delar. En riklig mängd död ved förekommer både som lågor och torrakor av varierande storleksgrad och trädslag. Den betade hagmarken vid Bastöna hembygdsgård ingår också i värdekärnan med tanke på de solitära lövträden, exempelvis lind, lönn och sälg, som står i de gamla odlingsrösena.