Naturreservatet Offerstenen

Spillkråka

Området ligger i södra delen av Billingens diabasplatå och ansluter till det befintliga naturreservatet Sydbillingens platå. Större delen av området är beläget på diabasplatån men omfattar även en sydsluttning ner mot Söakullsmossen. Naturreservatet Offerstenen ligger i Falköpings och Skövde kommuner.

Naturreservatet domineras av barrblandskog och myrmark. I de flesta delar dominerar gran. Här finns skogstyper från fuktiga sumpskogar till torra skogsmarker. Genomgående kännetecknas skogarna av att det är magra marker. Lite rikare skog finns i sydsluttningen med djupare jordar. Här finns också en del diabasblock och diabasen går också i dagen på några ställen. Mycket få skogliga ingrepp kan ses i skogen. Åldern av träden kan uppskattas till maximalt 130 år. Det är sannolikt att skogsbete förekom ännu i början på 1900-talet. Hallavadsbäcken rinner genom delar av området från norr till söder. Sydbillingens platå har höga värden för det rörliga friluftslivet, och naturreservatet Offerstenen förstärker detta. I den östra delen av naturreservatet passerar en vandringsled (Pilgrimsleden) mellan Häggum och Varnhem. I den östra delen av naturreservatet, på gränsen mellan Falköpings och Skövde kommuner, finns ett flyttblock som kallas för Offerstenen. Enligt uppgift från Häggums hembygdsförening har det inte gått att få fram uppgifter om på vilket sätt stenen har använts som offersten.

Beslut och skötselplanPDF